อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นใหญ่ อายุ 61 ปีขึ้นไป ปี 2022

อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นใหญ่ อายุ 61 ปีขึ้นไป

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และ หนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม จำนวน 1 ท่าน

  1. ผป.สรวง บุญชูสนอง คริสตจักรสวนหลวง


ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และ หนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม จำนวน 1 ท่าน

  1. ศจ.ดร. ศิริรัตน์ ปุสุรินทร์คำ นามบุคคล คริสตจักรประชากิตติสุข


ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และ นังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม จำนวน 1 ท่าน

  1. คุณศศิวรินทรธนไพบูลยโชคนามบุคคล คริสตจักรสามพราน


หมายเหตุ 

  • ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 15-30 มิถุนายน 2022
  • ผู้ได้รับรางวัลหนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพจะจัดส่งให้
  • ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร และ สมุดคืน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2022