อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นใหญ่ อายุ 61 ปีขึ้นไป ระดับประเทศ ปี 2023

อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นใหญ่ อายุ 61 ปีขึ้นไป

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และพระคัมภีร์ จำนวน 3 ท่าน

  • คุณปรีชา ฉัตระเนตร  คริสตจักรใจสมาน รามคำแหง 68
  • คุณสรวง บุญชูสนอง คริสตจักรสวนหลวง
  • ศจ.ดร. ศิริรัตน์ ปุสุรินทร์คำ คริสตจักรประชากิตติสุข

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และพระคัมภีร์ จำนวน 1 ท่าน

  • คุณประจวบจิต จำรัส คริสตจักรประสิทธิพร (คริสตจักรที่ 1 เวียงน่าน)


หมายเหตุ 

  • ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 6-9 มิถุนายน 2023
  • ผู้ได้รับรางวัลหนังสือพระคัมภีร์ จะทำการจัดส่งให้
  • ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2023