อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นใหญ่ อายุ 61 ปีขึ้นไป ระดับประเทศ ปี 2024

อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นใหญ่ อายุ 61 ปีขึ้นไป
• ประเภทความถูกต้องและความเป็นระเบียบ

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และพระคัมภีร์ จำนวน 1 ท่าน

  • คุณกุศล  รัตน์สุวรรณ. คริสตจักรจีนเชียงใหม่


ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และพระคัมภีร์ จำนวน 1 ท่าน

  • คุณณัฐเสกข์   นาคสิทธิ์. คริสตจักรวัฒนา


ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และพระคัมภีร์ จำนวน 1 ท่าน

  • คุณสุภา  วทนะอุดมพร  คริสตจักรแสงพระคุณ


• ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และพระคัมภีร์ จำนวน 1 ท่าน

  • คุณปรีชา  ฉัตระเนตร  คริสตจักรใจสมาน รามคำแหง 68


ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และพระคัมภีร์ จำนวน 1 ท่าน

  • ดร.ศิริรัตน์   ปุสุรินทร์คำ  คริสตจักรประชากิตติสุข


หมายเหตุ 

  • ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2024
  • ผู้ได้รับรางวัลพระคัมภีร์ สมาคมฯ จะทำการจัดส่งให้
  • ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2024