อิสยาห์ 66:5 หมายความว่าอย่างไร?

อิสยาห์ 66:5 หมายความว่าอย่างไร?

ถาม อยากทราบความหมายของ อิสยาห์ บทที่ 66 ข้อที่ 5
“เจ้าผู้ตัวสั่นเพราะพระวจนะของพระองค์
จงฟังพระวจนะของพระเจ้า
“พี่น้องของเจ้าผู้ซึ่งเกลียดชังเจ้า
และเหวี่ยงเจ้าออกไป เพราะเห็นแก่นามของเรา

ได้พูดว่า ‘ขอพระเจ้าทรงรับเกียรติ
เพื่อเราจะได้เห็นความชื่นบานของเจ้า’
แต่เขาเหล่านั้นแหละจะต้องได้รับความอาย”
ทั้งหมดนี้ แปลว่าอะไร?
ตอบ ในบริบทของข้อนี้ พระเจ้ากำลังกล่าวว่าสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาคือ การมีใจถ่อมและเชื่อฟังพระเจ้า ทั้งยำเกรงพระวจนะของพระองค์  การ ทำพิธีกรรมทางศาสนาไม่ใช่เรื่องสำคัญ  เช่นในข้อ 2  พระ ยาห์เวห์ตรัสดังนี้
“แต่นี่ต่างหากที่เราจะมอง
คือผู้ที่ถ่อมใจและสำนึกผิดในจิตวิญญาณ
และตัวสั่นเพราะถ้อยคำของเรา”
และข้อ 3-4 พระองค์ทรงกล่าวโทษพวกที่มาทำพิธีทางศาสนาด้วยท่าทีที่ไม่ได้เคารพยำเกรงพระ เจ้า ทำเหมือนกับพวกต่างชาติที่ทำในสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน
เมื่อมาถึงข้อ 5  พระเจ้าหันมากล่าวกับพวกที่เชื่อฟัง และเกรงกลัวพระวจนะของพระเจ้าว่า แม้พวกพี่น้องของเขาซึ่งอาจหมายถึงพี่น้องร่วมสายเลือดหรือคนอิสราเอลด้วย กัน ที่เป็นพวกที่มีท่าทีแบบเดียวกับที่พระเจ้ากล่าวโทษในข้อ 3-4   พวก พี่น้องนี้มีความชิงชังพวกที่เกรงกลัวพระเจ้า และขับไสไล่ส่งพวกเขา พร้อมทั้งกล่าวคำเยาะเย้ยว่า  ดูซิ แกอยู่ฝ่ายพระเจ้า อยากรู้ว่าพระเจ้าจะช่วยพวกแกได้หรือไม่ เพื่อคนที่ยำเกรงพระเจ้าจะเห็นสง่าราศรีของพระองค์  พระเจ้า ทรงหนุนใจว่าไม่ต้องกลัว สุดท้ายพวกพี่น้องเหล่านั้นต่างหากที่จะอับอายขายหน้า

  • อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
  • ภาพ Wirestock – Freepik.com