เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. ประเภทความถูกต้องและความเป็นระเบียบ (100 คะแนน)

ความถูกต้อง (50 คะแนน)
• ความถูกต้องของอักขระ และตัวอักษรสะกด
• การคัดลอกเนื้อหาครบถ้วน ข้อความไม่เกินหรือขาด
• การคัดลอกลายมือคงที่สม่ำเสมอ
• คัดลอกเนื้อหาครบ 10 บท ตามที่กำหนด

ความเป็นระเบียบ (30 คะแนน)
• มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตัวอักษรอ่านง่าย
• มีความสะอาด และประณีต
• ความสมบูรณ์ของเนื้อหา

ความคิดสร้างสรรค์ (20 คะแนน)
• ผลงานมีความสอดคล้องกับหัวข้อ และเนื้อหาในการแข่งขัน
• การออกแบบผลงาน และตัวอักษรที่มีความแปลกใหม่

2. ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (100 คะแนน)

คิดสร้างสรรค์ (50 คะแนน)
• ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
• การออกแบบผลงาน และตัวอักษรที่มีความแปลกใหม่
• ผลงานมีความสอดคล้องกับหัวข้อ และเนื้อหาในการแข่งขัน
• การตีความเนื้อหาจากพระธรรม 1ซามูเอล บทที่ 1-10 ได้อย่างสร้างสรรค์
• มีความโดดเด่น และองค์ประกอบของผลงานที่สวยงาม

ความถูกต้อง (30 คะแนน)
• ความถูกต้องของอักขระ และตัวอักษรสะกด
• การคัดลอกเนื้อหาครบถ้วน ข้อความไม่เกินหรือขาด
• คัดลอกเนื้อหาครบ 10 บท ตามที่กำหนด

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย (20 คะแนน)
• มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตัวอักษรอ่านง่าย
• มีความสะอาด และประณีต