พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ประวัติศาสตร์สมัยก่อนมีกษัตริย์ปกครองอิสราเอล โยชูวา ผู้วินิจฉัย นางรูธ

พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ประวัติศาสตร์สมัยก่อนมีกษัตริย์ปกครองอิสราเอล
โยชูวา ผู้วินิจฉัย นางรูธ

หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งในชุดหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษาของสมาคมพระคริสตธรรมไทย ซึ่งเขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยที่เข้าใจบริบทไทย และได้รับการตรวจรับรองคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสากล เพื่อให้ผู้อ่านชาวไทยสามารถเข้าใจเนื้อหาพระคริสตธรรมคัมภีร์และประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตปัจจุบัน ตามความมุ่งหมายของสมาคมพระคริสตธรรมไทยที่ได้ก่อตั้งขึ้น “เพื่อให้คนไทยทุกคนมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์”

ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษาเล่มนี้ ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ พระธรรมในกลุ่มประวัติศาสตร์สมัยก่อนมีกษัตริย์ปกครองอิสราเอล ได้แก่ โยชูวา ผู้วินิจฉัย และนางรูธ โดยพระธรรมโยชูวาบอกเล่าเรื่องราวต่อจากสมัยอพยพภายใต้การนำของโมเสส คือการฟันฝ่าและเข้ายึดครองแแผ่นดินแห่งพันธสัญญาของคนอิสราเอลภายใต้การนำของโยชูวา ส่วนพระธรรมผู้วินิจฉัยได้บอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ภายในแผ่นดินที่คนอิสราเอลได้เข้ายึดครองและอยู่อาศัย แต่กลับหลงลืมพระเจ้าและเสื่อมถอยลงอยู่เรื่อยไป และพระธรรมนางรูธก็ได้บอกเล่าเรื่องราวที่น่าประทับใจท่ามกลางสมัยผู้วินิจฉัย คือเรื่องพระคุณของพระเจ้าสำหรับคนต่างชาติที่อุทิศชีวิตจิตใจแด่พระองค์ จนได้เป็นส่วนหนึ่งในวงศ์ตระกูลของกษัตริย์ดาวิดผู้มีชื่อเสียงแห่งอิสราเอล และของพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้

ภายในเนื้อหาแต่ละพระธรรมที่กล่าวมา นอกจากเนื้อหาพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐานแล้ว ท่านจะได้พบกับ

 • คำนำหมวด ซึ่งอธิบายภาพรวมและกรอบแนวคิดของกลุ่มพระธรรม
 • คำนำพระธรรม ซึ่งอธิบายเบื้องหลัง โครงร่างเนื้อหา และสาระสำคัญของพระธรรมแต่ละเล่ม
 • คำอธิบายพระคัมภีร์ ซึ่งช่วยสรุปใจความและให้ข้อสังเกตที่สำคัญของแต่ละบทหรือตอน หรืออธิบายความหมายของข้อ ประโยค วลี และคำที่สำคัญ ไปจนถึงเสนอแนะการประยุกต์ใช้ในชีวิตคริสเตียน
 • บทความพิเศษ ซึ่งอธิบายบางประเด็นที่สำคัญในเนื้อหาพระธรรมนั้นๆ เพิ่มเติม
 • แผนที่และรูปภาพ เพื่อช่วยประกอบการศึกษาและทำความเข้าใจ
 • พื้นที่บันทึกส่วนตัว สำหรับให้ท่านผู้อ่านได้จดบันทึกเพิ่มเติมตามอัธยาศัย

 • รหัสสินค้า 978-616-339-161-2
 • ปกกระดาษแข็งพิมพ์ 4 สี ขนาด 16.2 X 23.4 ซม. จำนวน 228 หน้า
 • เนื้อในพิมพ์ 2 สี กระดาษถนอมสายตา
 • มีหน้าแผนที่ในพระคัมภีร์ พิมพ์ 4 สี 4 หน้า
 • ราคาเล่มละ 350 บาท