แอปพลิเคชั่นพระคัมภีร์ “Bible Moments”

แอปพลิเคชั่นพระคัมภีร์ “Bible Moments”

• ใช้ได้บน Apple App Store และ Play store
• ใช้บนคอมพิวเตอร์ Windows iPad Mac
• มีภาษาจีน 4 ภาษา พร้อมเสียงอ่าน
• มีภาษาอังกฤษ ESV GNT พร้อมเสียงอ่าน
• เสียงอ่าน อ่านเป็นช่วงในหน้าจอ แล้วตัวหนังสือจะเลื่อนตาม อันนี้ดีมาก
• สามารถอ่านสลับอังกฤษ จีน หรือตามที่เราเลือกได้
• มี bookmark, reading plan, reading plan shortcut
• จัดทำโดย United Bible Societies