โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่

10 ธันวาคม 2021 อ.ประกิจ ตรีทศายุธ ว่าที่เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย มอบใบประกาศให้กับตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2020-2021 และ อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2021 ให้กับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ณ สมาคมพระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้

ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2020
1.ด.ญ. ปริญญ์ นทีคีรีกาญจน์ เหรียญทอง
2.ด.ญ. รินรดา วนะเกียรติกุล เหรียญทอง
3.ด.ช. ปัณณพงศ์ สงขกุล เหรียญเงิน
4.น.ส. เวทิตา บุญยืน เหรียญทองแดง
5.ด.ญ. ไอย์รีน จันทรรัตน์

ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2021
1.ด.ญ. ฟ้าใส ภววัฒนานุสรณ์ เหรียญเงิน
2.ด.ช. ธนวัฒน์ สุขนภาสวัสดิ์ เหรียญเงิน
3.ด.ช. ทินภัทร บัญฑิตร์ เหรียญทองแดง
4.ด.ญ. ไอย์รีน จันทรรัตน์ เหรียญทองแดง
5.ด.ญ. อาคิรา จิตรจริง
6.ด.ญ. ประภาวรินทร์ คำโพธิ์
7.ด.ช. ภัสรพี สีฝั้น
8.ด.ญ. ปลายฟ้า คำเจริญ
9.ด.ญ. จิณณ์พัชญ์ชา สร้อยทอง
10.ด.ช. กวิน คมขำ
11.ด.ช. ชวกร ทองชัย
12.ด.ญ. นภัทร นิธิวุฒิเดช
13.ด.ช. ชิษณุพงศ์ โรจนเสาวภาคย์
14.ด.ญ. ธนกัลย์ กันธิยะ
15.ด.ญ. ชุติกาญจน์ จินะกาศ
16.ด.ญ. วรารัตน์ คานีเยาว์
17.ด.ช. ภูมิรภีพัธน์ พิณไชย
18.ด.ญ. ปรีณาพรรณ เข็มทิศ
19.ด.ช. เจตนิพัทต์ อินต๊ะสอน
20.ด.ญ. อัจฉรียา อภิชัยวิโรจน์
21.ด.ญ. กชพร สิทธิชัย
22.ด.ช. ธีรยุทธ วุฒิพงษ์
23.ด.ช. ณัฏฐ์ เทศทอง
24.ด.ญ. นิชล มาเจริญรุ่งเรือง
25.ด.ญ. ปริชมน จันทาเทพ
26.ด.ญ. กาญจ์นรี มาลาเอี่ยม
27.ด.ญ. เขมนิจ นิวงษา
28.ด.ช. ภาสพิชญ์ ณ เชียงใหม่
29.ด.ญ. เอมภาษร เมืองชื่น

อาลักษณ์จิ๋ว 2020
1.ด.ญ. ชลธิชา ดวงติ๊บ
2.ด.ญ. ไอยรีน จันทรรัตน์
3.ด.ญ. วรัฎฐา มฤคมาศ
4.ด.ช. ปัณณพงศ์ สงขกุล
5.ด.ญ. รินรดา วนะเกียรติกุล
6.ด.ญ. ปริญญ์ นทีคีรีกาญจน์


ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ” ได้ที่
บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย 019-1-56198-3

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungthai Account number : 019-1-56198-3