โรงเรียนรังษีวิทยา จ.เชียงใหม่

โรงเรียนรังษีวิทยา จ.เชียงใหม่

10 ธันวาคม 2021 อ.ประกิจ ตรีทศายุธ ว่าที่เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย มอบใบประกาศให้กับตัวแทนผู้เข้าแข่งขันอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2021 ณ โรงเรียนรังษีวิทยา จ.เชียงใหม่ ดังต่อไปนี้

อาลักษณ์ผู้ใหญ่
1. ผอ.ศรีนวล นุ้ยหงส์
2. อ.อริยธัช รพีกาญจน์
3. อ.ณรงค์ นามธง
4. อ.รมณี สันใจ
5. อ.อุดมรัตน์ พจน์สุจริต

อาลักษณ์จิ๋ว
1. ด.ญ. พิมพ์อักษร ชุ่มจิต เหรียญทอง
2. ด.ญ. กานต์สินี ปัญญาดา เหรียญเงิน
3. ด.ช. ณรงค์ฤทธิ์ มะลิกา เหรียญทองแดง
4. น.ส. ภัสรลักษณ์ อินทนาศักดิ์ เหรียญทองแดง
5. น.ส. ลลิตา พรมวุฒิ เหรียญทองแดง
6. ด.ญ. ไปรยา ชัยภูมิ
7. ด.ญ. บิวล่าห์ เอสเธอร์ กริฟฟิท
8. ด.ญ. พชรดา ใจยะยอง
9. ด.ญ. นิกข์นิภา ใจพรมมา
10. ด.ญ. สุตภาวี รุ่งเรือง
11. ด.ญ. ตักกมล อุ่นคำเมือง
12. ด.ญ. ภัคนันท์ณัฐ วีรศิลป์เศวต
13. ด.ญ. ณัฏฐชา เตจ๊ะแก้ว
14. ด.ช. สรวิศ แสนจันศรี
15. ด.ญ. กมลพัชร หว่อง
16. ด.ญ. ชุติกาญจน์ ถาน้อย
17. ด.ญ. ฐิติชญา ศุภวนานุสรณ์
18. ด.ญ. กรกนก สุขสุชะโน
19. ด.ญ. พรปวีร์ สายอ้าย
20. น.ส. มณีรัตน์ วงค์ไข่
21. น.ส. วิลาวัณย์ ศรีสมุทร
22. น.ส. มนัสวี อุปะระ
23. น.ส. กัญญาณัฐ มณีกุล
24. น.ส. อารียา นุยา
25. น.ส. กาญจนา บุญทางวงค์ษา
26. น.ส. ธิิดารัตน์ สิทธิ
27. นาย รัักษ์ชาติ สมดี


ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ” ได้ที่
บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย 019-1-56198-3

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungthai Account number : 019-1-56198-3