ในพระธรรมฮีบรู 5:11 สมาคมฯ แปลตกไปหนึ่งคำคือ คำ พระวจนะ ไม่ใช่หรือ? อย่างไร?

ในพระธรรมฮีบรู 5:11 สมาคมฯ แปลตกไปหนึ่งคำคือ คำ พระวจนะ ไม่ใช่หรือ? อย่างไร?

ถาม “เพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรมเพราะเขายังเป็นทารกอยู่” พระธรรมฮีบรู 5:13 ฉบับมาตรฐาน 2011
For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. Hebrews 5:13 New King James Version
เมื่ออ่านพระธรรมฮีบรู 5:13 ในฉบับภาษาไทย แล้วพบว่ามีการแปลตกหล่นไปคำหนึ่ง เมื่อเทียบเคียงกับพระคัมภีร์อังกฤษมาตรฐานที่แปลตรงตัวอักษร (ไม่ว่าจะเป็นฉบับคิงเจมส์ หรือฉบับนิวคิงเจมส์หรือฉบับนิวอเมริกันสแตนดาร์ด ก็ตาม) คำที่ตกหล่นไปคือคำ “the word” ดังนั้นจึงเห็นว่าทางสมาคมฯ น่าจะแก้ไขคำแปลให้ถูกต้อง คือแก้จาก “เรื่องความชอบธรรม” เป็น “เรื่องพระวจนะแห่งความชอบธรรม”??
ตอบ ทาง สมาคมฯ ขอขอบคุณในความปรารถนาดีของท่าน เพราะท่านไม่เพียงติเพื่อก่อ แต่ยังเสนอแนะอีกว่าทางที่ถูกนั้นควรเป็นอย่างไร? นั่นหมายความว่าท่านประสงค์จะให้พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทยมีความถูกต้องและ เป็นพระพรแก่คนไทยอย่างไรก็ตาม เราคงต้องกลับมาพิเคราะห์อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่าง สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือ?
1. คำในภาษาเดิม (หมายถึงคำในภาษาที่ใช้บันทึกพระวจนะของพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นภาษาฮีบรู ภาษาอาราเมค หรือภาษากรีก) หนึ่งคำอาจมีความหมายได้หลายนัยแล้วแต่บริบท
2. คำหลายคำในภาษาเดิม อาจมีความหมายเดียวกันหรือพ้องกันได้ นั่นหมายความว่าในบางแห่ง ผู้เขียนอาจใช้แทนกันได้เพื่อไม่ให้ซ้ำซาก

คำที่ผู้ถามเข้าใจว่าทางสมาคมแปลตกไปนั้นก็คือ คำกรีกว่า  อ่านว่า “โลโกส” ซึ่งโดยปกติ พระคัมภีร์ภาษาอังกฤษจะแปลว่า “Word” แต่ในบางบริบทก็อาจแปลอย่างอื่นได้ด้วย จากการศึกษาการใช้คำ ในพระคัมภีร์ใหม่ เราพบว่ามีเงาความหมายต่างๆ กัน แล้วแต่บริบทดังนี้คือ??

  1. การพูด (Speech) ดูพระธรรมกิจการ 14:12 ว่า “เขาทั้งหลายจึงเรียกบารนาบัสว่า พระซุส และเรียกเปาโลว่า พระเฮอร์เมส เพราะเปาโลเป็นคนพูด” หากจะแปลข้อความที่ขีดเส้นใต้ตามตัวอักษรก็จะได้ว่า“เพราะท่าน (เปาโล) เป็นผู้นำในการพูด” นั่นหมายความว่าเมื่อเปรียบเทียบบารนาบัสกับเปาโลแล้ว ก็เห็นว่าเปาโลพูดมากกว่านั่นเอง??
  2. พระวจนะ (Message) ดูพระธรรมโคโลสี 3:16 ว่า “จงให้พระวจนะของ พระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์…” “พระวจนะของพระคริสต์” ในที่นี้หมายถึง ข่าวประเสริฐของพระคริสต์ หรือคำเทศนาเกี่ยวกับพระคริสต์นั่นเอง (ดูพระธรรมกิจการ 19:20 ประกอบ) ดูพระธรรม 2 เธสะโลนิกา 3:1 ว่า “…เพื่อคำสอนเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่ไปอย่างรวดเร็ว…”??
  3. หนังสือ (Book) ดูพระธรรมกิจการ 1:1 ว่า “…ในหนังสือฉบับแรกนั้น…” “หนังสือฉบับแรกนั้น” ผู้เขียนพระธรรมกิจการคือนายแพทย์ลูกา หมายถึง กิตติคุณลูกานั่นเอง??
  4. พระวาทะ (The Word) ดูพระธรรมยอห์น 1:14 ว่า “พระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา…” ท่านยอห์นใช้  ในความหมายพิเศษหมายถึงพระเยซู??
  5. บัญชี (Account) ไม่ว่าจะเป็นบัญชีหนี้สิน (Debit) ดู พระธรรมมัทธิว 18:23 ว่า “…เจ้าองค์หนึ่งที่มีพระประสงค์จะคิดบัญชีกับบรรดาทาสของตน” หรือบัญชีทรัพย์สิน (Credit) ดู ฟีลิปปี 4:17 ว่า “…แต่ข้าพเจ้าเสาะแสวงหาผลกำไรในบัญชีของพวกท่านให้ทวีมากขึ้น”??
  6. เหตุผล (Reason) ดูพระธรรม 1 เปโตร 3:15 ว่า “…จงเตรียมพร้อมเสมอที่จะอธิบายกับทุกคนที่ขอทราบเหตุผลเกี่ยวกับความหวังของพวกท่าน”??
  7. การงาน หรือ เรื่อง หรือ เหตุการณ์ (Matter, Thing, Event) ดูพระธรรมกิจการ 8:21 ว่า “เจ้าไม่มีหุ้นหรือส่วนใดๆ ในการงานนี้…” “การงานนี้” หมายถึง การที่เปโตรและยอห์นวางมือบนคนสะมาเรียที่กลับใจและพวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์??
  8. เรื่องฟ้องร้อง (Accusation) ดูพระธรรมกิจการ 19:38 ว่า “เพราะฉะนั้น ถ้าเดเมตริอัสกับพวกช่างที่มีอาชีพอย่างเดียวกันมีเรื่อง(ฟ้องร้อง)กับใคร…”??

สรุป ในพระธรรมฮีบรู 5:13 ทางสมาคมฯ ไม่ได้แปลตกคำ  แต่อย่างใด ทั้งนี้เพราะได้แปลคำกรีกนี้ว่า “เรื่อง” แล้ว และเหตุผลที่สมาคมฯ ไม่ได้แปล  ในข้อนี้ว่า “พระวจนะ” ก็เพราะความหมายในบริบท คือ คนที่ยังกินนมอยู่นั้นไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรม (ซึ่งหมายความว่า ไม่สันทัดในเรื่องการแยกแยะสิ่งผิดสิ่งถูก) มิได้หมายความว่า เขาไม่เข้าใจพระวจนะแห่งความชอบธรรม

  • อ.ปัญญา โชชัยชาญ
  • ภาพ Pressfoto – Freepik.com