ใน 2 โครินธ์ 1:5 ทำไมฉบับมาตรฐานจึงแปลว่า ความรักของพระคริสต์ แทนทีจะแปลว่า การทนทุกข์ที่ พระคริสต์ทรงทนเพื่อเรานั้นมากท่วมท้นเราอย่างไร…

ใน 2 โครินธ์ 1:5 ทำไมฉบับมาตรฐานจึงแปลว่า ความรักของพระคริสต์ แทนทีจะแปลว่า การทนทุกข์ที่ พระคริสต์ทรงทนเพื่อเรานั้นมากท่วมท้นเราอย่างไร…

คำถาม ทำไม ฉบับมาตรฐาน 2002 แปลพระธรรม 2 โครินธ์ 1:5  ว่า “เพราะความรักของพระคริสต์มากท่วมท้นเรา อย่างไร …” แทนที่จะแปลว่า “เพราะการทนทุกข์ที่ พระคริสต์ทรงทนเพื่อเรานั้นมากท่วมท้นเราอย่างไร…”
ตอบ วลี “ความรักของพระคริสต์” หรือ “การทนทุกข์ของพระคริสต์” นั้นในภาษากรีกคือ “ทา พาเทมา ทู คริสทู” ซึ่ง ประกอบด้วยคำหลักสองคำคือ”ทา พาเทมา” แปลว่า”การ ทนทุกข์” และ ”ทู คริสทู” แปลว่า “ของ พระคริสต์” โครงสร้างวลีแบบนี้ในทางไวยากรณ์กรีกเรียกว่า เจนนิทิพ(genitive) คือการแสดงความเป็นเจ้าของ การแสดงความเป็นเจ้าของในกรีกที่เกี่ยวของกับการกระทำนั้นสามารถมีความหมาย ได้สองแบบคือตัวเจ้าของนั้นเป็นได้ทั้งประธานคือผู้กระทำหรือเป็นกรรมคือผู้ ถูกกระทำ ดังนั้นวลีนี้ในกรีกจึงอาจหมายถึงการทนทุกข์ที่พระคริสต์กระทำคือ ”ความ ทุกข์ที่พระคริสต์ทรงทนเพื่อเรา” ซึ่งก็คือการตายอย่างทุกข์ ทรมานที่กางเขน  หรืออาจเป็นการทนทุกข์ที่กระทำให้กับพระ คริสต์ คือ”ความทุกข์ที่เราทนเพื่อพระคริสต์” ซึ่งก็คือการทนความทุกข์

เนื่องจากการรับใช้พระองค์ ฉบับ แปล มาตรฐาน 2002 ได้ตัดสินใจที่จะเอาความหมาย “การ ทนทุกข์ที่พระคริสต์ทรงทนเพื่อเรา”นั้นเป็นหลัก เนื่องจากในบริบทคือข้อ 4 กล่าวถึงการหนุนใจที่พระเจ้าทรงหนุน ใจเรา แล้วเอาความหมายที่เป็นไปได้ด้วยนั้นใส่ไว้ในเชิงอรรถว่า “เพราะ เรามีส่วนในความทุกข์ของพระคริสต์มากเพียงไร…”แต่ประโยค ”การทนทุกข์ที่พระคริสต์ทรงทนเพื่อเรามาก ท่วมท้นเราอย่างไร”นั้น เปาโลไม่ได้เน้นที่การทนทุกข์เป็นสำคัญ แต่การทนทุกข์อย่างมากมายที่กางเขนนั้นคือการสำแดงออกของความรักอันยิ่งใหญ่ ของพระองค์ เช่นเดียวกับที่เปาโลกล่าวไว้ในโรม 5:5 ว่า “ความ รักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่ใจของเรา  โดยทางพระวิญญาณ บริสุทธิ์”  ความรักที่กล่าวถึงในโรมคือความรัก ที่พระคริสต์ทรงสำแดงออกโดยการทนทุกข์ที่กางเขน ซึ่งพระวิญญาณทำให้ใจเราซาบซึ้งในความรักผ่านเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในอดีตของพระองค์ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการแปลประโยคนี้ หากแปลตรงตามตัวอักษรว่า “การ ทนทุกข์ที่พระคริสต์ทรงทนเพื่อเรามากท่วมท้นเราอย่างไร”  ผู้อ่านไม่อาจเห็นภาพได้ชัดเจนว่า การทนทุกข์ที่พระคริสต์ทรงทนเพื่อเราท่วมท้นเราเป็นอย่างมากนั้นมีลักษณะ อย่างไร  ฉะนั้นฉบับแปล 2002 จึงเลือกที่จะแปล แบบถอดความคือการแปลความหมายที่เปาโลต้องการกล่าวไว้คือความรักของพระ คริสต์(แสดงออกโดยการทนทุกข์ที่กางเขนของพระองค์นั้น)มากท่วมท้นเราอย่างไร แบบเดียวกับโรม 5:5 เพราะการซาบซึ้งในความรักที่มากมายของ พระองค์นั้นเข้าใจได้ง่ายกว่ามาก

  • อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
  • ภาพ Jcomp – Freepik.com