ใน 2 โครินธ์ 1:5 ทำไมฉบับมาตรฐานจึงแปลว่า ความรักของพระคริสต์ แทนทีจะแปลว่า การทนทุกข์ที่ พระคริสต์ทรงทนเพื่อเรานั้นมากท่วมท้นเราอย่างไร…

ใน 2 โครินธ์ 1:5 ทำไมฉบับมาตรฐานจึงแปลว่า ความรักของพระคริสต์ แทนทีจะแปลว่า การทนทุกข์ที่ พระคริสต์ทรงทนเพื่อเรานั้นมากท่วมท้นเราอย่างไร…

  • เพราะความรักของพระคริสต์มากท่วมท้นเราอย่างไร การหนุนใจของพระคริสต์ก็ มากท่วมท้นเราอย่างนั้น (ฉบับมาตรฐาน)
  • เพราะว่าเรามีส่วนทนทุกข์กับพระคริสต์มากฉันใด ความชูใจของเราเนื่องจากพระ คริสต์ก็มากฉันนั้น (ฉบับ 1971)

ข้อสังเกต สิ่งที่แตกต่างคือ “ความรักของพระคริสต์” กับ “เรามีส่วนทนทุกข์กับพระคริสต์”

คำถาม ทำไมจึงแปลแตกต่างกัน?
ตอบ วลี “ความรักของพระคริสต์” หรือ “การทนทุกข์ของพระคริสต์” นั้นในภาษากรีก คือ “ทา พาเทมา ทู คริสทู” ซึ่งประกอบด้วยคำหลักสองคำคือ

  1. “ทา พาเทมา” แปลว่า “การทนทุกข์” และ
  2. “ทู คริสทู” แปลว่า “ของพระคริสต์” โครงสร้างวลีแบบนี้ในทางไวยากรณ์ กรีกเรียกว่า เจนนิทิพ (genitive) คือการแสดงความเป็นเจ้าของ การแสดงความเป็นเจ้าของในกรีกที่เกี่ยวของกับการกระทำนั้นสามารถมีความ หมายได้สองแบบคือตัวเจ้าของนั้นอาจเป็น
    • ประธานคือผู้กระทำ หรือ
    • กรรมคือผู้ถูกกระทำ

ดังนั้น วลี “ทู คริสทู” จึงอาจหมายถึงการทนทุกข์ที่พระคริสต์กระทำคือ “ความ ทุกข์ที่พระคริสต์ทรงทนเพื่อเรา” ซึ่งก็คือการตายอย่างทุกข์ทรมานที่กางเขน หรือ อาจหมายถึงการทนทุกข์ที่กระทำให้กับพระคริสต์ คือ “ความทุกข์ที่เราทนเพื่อพระ คริสต์” ซึ่งก็คือการทนความทุกข์เนื่องจากการรับใช้พระองค์

ฉบับแปลมาตรฐาน 2011 ได้ตัดสินใจที่จะเอาความหมาย “การทนทุกข์ที่พระคริสต์ทรงทนเพื่อเรา” นั้นเป็นหลัก เนื่องจากในบริบทคือข้อ 4 กล่าวถึงการหนุนใจ ที่พระเจ้าทรงหนุนใจเรา แล้วเอาความหมายที่เป็นไปได้ด้วยนั้นใส่ไว้ในเชิงอรรถ ว่า “เพราะเรามีส่วนในความทุกข์ของพระคริสต์มากเพียงไร….

แต่ประโยค “การทนทุกข์ที่พระคริสต์ทรงทนเพื่อเรามากท่วมท้นเราอย่างไร” นั้น เปาโลไม่ได้เน้นที่การทนทุกข์เป็นสำคัญ แต่การทนทุกข์อย่างมากมายที่กางเขนนั้นคือการสำแดงออกของความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ เช่นเดียวกับที่ เปาโลกล่าวไว้ใน โรม 5:5 ว่า “ความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่ใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์” ความรักที่กล่าวถึงนี้คือความรักที่พระคริสต์ทรงสำแดงออก โดยการทนทุกข์ที่กางเขน ซึ่งพระวิญญาณทำให้ใจเราซาบซึ้งในความรักผ่านเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตของพระองค์

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการแปลประโยคนี้ หากแปลตรงตามตัวอักษรว่า “การทนทุกข์ที่พระคริสต์ทรงทนเพื่อเรามากท่วมท้นเราอย่างไร” ผู้อ่านไม่อาจเห็น ภาพได้ชัดเจนว่า การทนทุกข์ที่พระคริสต์ทรงทนเพื่อเราท่วมท้นเราเป็นอย่างมาก นั้นมีลักษณะอย่างไร ฉะนั้นฉบับแปล 2011 จึงเลือกที่จะแปลแบบถอดความคือ การแปลความหมายที่เปาโลต้องการกล่าวไว้คือความรักของพระคริสต์ (แสดงออกโดยการทนทุกข์ที่กางเขนของพระองค์นั้น)มากท่วมท้นเราอย่างไร แบบเดียวกับโรม 5:5 เพราะการซาบซึ้งในความรักที่มากมายของพระองค์นั้นเข้าใจได้ง่ายกว่ามาก

  • อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
  • ภาพ Jcomp – Freepik.com