31 ธันวาคม 2020

เมนูพระคัมภีร์ 31 ธันวาคม 2020 พระวจนะแห่งความåยินดีที่ให้ชีวิต ฟีลิปปี 4:1-23 1 เพราะ​ฉะนั้น​พี่​น้อง​ของ​ข้าพ​เจ้า ผู้​เป็น​ที่​รัก เป็น​ที่​ปรารถ​นา​อย่าง​ยิ่ง เป็น​ที่​ยินดี และ​เป็น​มง​กุฎ​ของ​ข้าพ​เจ้า ท่าน​ที่​รัก​ทั้ง​หลาย จง​ยืน​หยัด​มั่น​คง​เช่น​นี้​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เถิด การ​ตัก​เตือน 2 ข้าพ​เจ้า​ขอ​เตือน​นาง​ยู​โอ​เดีย และ​ขอ​เตือน​นาง​สิน​ทิ​เค ให้​มี​จิต​ใจ​ปรอง​ดอง​กัน​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า 3 ข้าพ​เจ้า​ขอร้อง​ตัว​ท่าน​ด้วย​ท่าน​ผู้​เป็น​เพื่อน​ร่วม​งาน​อย่าง​แท้​จริง จง​ช่วย​ผู้หญิง​ทั้ง​สอง​ที่​สู้​เพื่อ​ข่าว​ประ​เสริฐ​ร่วม​กับ​ข้าพ​เจ้า เคล​เมนท์ และ​คน​อื่นๆ ที่​เป็น​เพื่อน​ร่วม​งาน​ของ​ข้าพ​เจ้า ซึ่ง​ชื่อ​ของ​เขา​ทั้ง​หลาย​มี​อยู่​ใน​หนัง​สือ​แห่ง​ชีวิต​แล้ว 4 จง​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุก​เวลา ข้าพ​เจ้า​ขอ​ย้ำ​อีก​ครั้ง​ว่า​จง​ชื่น​ชม​ยินดี​เถิด 5 จง​ให้​ความ​อ่อน​สุภาพ​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ประ​จักษ์​แก่​ทุก​คน องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​อยู่​ใกล้​แล้ว 6 อย่า​กระ​วน​กระ​วาย​ใน​สิ่ง​ใดๆ เลย แต่​จง​ทูล​พระ​เจ้า​ให้​ทรง​ทราบ​ทุก​สิ่ง​ที่​พวก​ท่าน​ขอ โดย​การ​อธิษ​ฐาน​และ​การ​วิง​วอน พร้อม​กับ​การ​ขอบ​พระ​คุณ 7 แล้ว​สันติ​สุข​ของ​พระ​เจ้า​ที่​เกิน​ความ​เข้า​ใจ จะ​คุ้ม​ครอง​จิต​ใจ​และ​ความ​คิด​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไว้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์ 8 สุด​ท้าย​นี้​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ขอ​จง​ใคร่​ครวญ​ดู​สิ่ง​เหล่า​นี้​คือ สิ่ง​ที่​เป็น​จริง สิ่ง​ที่​น่า​นับ​ถือ สิ่ง​ที่​ยุติ​ธรรม สิ่ง​ที่​บริ​สุทธิ์ สิ่ง​ที่​น่า​รัก สิ่ง​ที่​ควร​แก่​การ​สรร​เสริญ รวม​ทั้ง​ถ้า​มี​สิ่ง​ใด​ที่​ยอด​เยี่ยม สิ่ง​ใด​ที่​น่า​ยก​ย่อง 9 และ​พวก​ท่าน​จง​ปฏิ​บัติ​ตาม​สิ่ง​ที่​ท่าน​เรียน​รู้ […]