ท่ามือ ” ขันที “

ท่ามือ ” ขันที “ คำอธิบาย : ในพระคัมภีร์สามารถหมายความได้ทั้งข้าราชการระดับสูง หรือชายที่ถูกตอน (ทำหมัน) ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ ธนาคารทหารไทยธนชาติ ชื่อบัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Bank name : TMBThanachart  Account name : Thailand Bible Society Account number : 193-2-24007-8

ท่ามือ ” เซาโล / เปาโล “

ท่ามือ ” เซาโล / เปาโล “ คำอธิบาย : กิจการ 9:3-8 ; 13:9 แสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมรอบตัวเซาโลจนทำให้ตาของท่านมองไม่เห็น และเซาโลมีอีกชื่อหนึ่งว่า “เปาโล” ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ ธนาคารทหารไทยธนชาติ ชื่อบัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Bank name : TMBThanachart  Account name : Thailand Bible Society Account number : 193-2-24007-8

ท่ามือ ” อาโรน(พี่ชายของโมเสส) “

ท่ามือ ” อาโรน(พี่ชายของโมเสส) “ คำอธิบาย : อพยพ 4:14 ” พระ​ยาห์​เวห์​จึง​กริ้ว​โม​เสส แล้ว​ตรัส​ว่า “เจ้า​มี​พี่​ชาย​คือ​อา​โรน​คน​เลวี​ไม่​ใช่​หรือ? เรา​รู้​แล้ว​ว่า​เขา​เป็น​คน​พูด​เก่ง และ​ดู​สิ บัด​นี้​เขา​กำลัง​เดิน​ทาง​มา​พบ​เจ้า เมื่อ​เขา​เห็น​เจ้า เขา​จะ​ดีใจ “ ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ ธนาคารทหารไทยธนชาติ ชื่อบัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Bank name : TMBThanachart  Account name : Thailand Bible Society Account number : 193-2-24007-8

ท่ามือ ” โยเซฟ (บุตรของยาโคบ) “

ท่ามือ ” โยเซฟ (บุตรของยาโคบ) “ คำอธิบาย : ปฐมกาล 41:15-36 พระเจ้าได้ตรัสกับโยเซฟทางความฝัน และประทานความสามารถในการอธิบายความฝันให้กับเขา ชื่อของเขาจึงดูเหมือนท่ามือของคำว่า “ความฝัน” หรือ “คนช่างฝัน” ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ ธนาคารทหารไทยธนชาติ ชื่อบัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Bank name : TMBThanachart  Account name : Thailand Bible Society Account number : 193-2-24007-8

ท่ามือ ” สเทเฟน “

ท่ามือ ” สเทเฟน “ คำอธิบาย : กิจการ 7:59-60 “ขณะ​ที่​พวก​เขา​เอา​หิน​ขว้าง​สเท​เฟน​อยู่​นั้น ท่าน​ร้องทูล​ว่า “ข้า​แต่​พระ​เยซู องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ขอ​ทรง​รับ​จิต​วิญ​ญาณ​ของ​ข้า​พระ​องค์​ด้วย” แล้ว​สเท​เฟน​ก็​คุก​เข่า​ลง​ร้อง​เสียง​ดัง​ว่า “ข้า​แต่​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ขอ​โปรด​อย่า​ถือ​โทษ​พวก​เขา​เพราะ​บาป​นี้” เมื่อ​กล่าว​อย่าง​นี้​แล้ว​ก็​สิ้น​ใจ” ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ ธนาคารทหารไทยธนชาติ ชื่อบัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Bank name : TMBThanachart Account name : Thailand Bible Society Account number : 193-2-24007-8

ท่ามือ “กามาลิเอล(ฟาริสี / ธรรมาจารย์)”

ท่ามือ “กามาลิเอล(ฟาริสี / ธรรมาจารย์)” คำอธิบาย : กิจการ 5:34 ฟาริสีผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งในสมัยพันธสัญญาใหม่ เขาเป็นผู้รอบรู้และสอนธรรมบัญญัติของชาวยิว อัครทูตเปาโลก็เป็นนักเรียนคนหนึ่งของเขา (กจ.22:3) และเขามีอิทธิพลมากในสภายิว ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8

ท่ามือ “สัปฟีรา”

ท่ามือ “สัปฟีรา” คำอธิบาย : กิจการ 5:2,8 สามีของเธอ (อานาเนีย) เก็บ​เงิน​ที่ได้จากขาย​ที่ดิน​ส่วน​หนึ่ง​ไว้ เธอเอง​ก็​รู้​ด้วย “เป​โตร​ถาม​นาง​ว่า “เจ้า​ขาย​ที่ดิน​ได้​รา​คา​เท่า​นั้น​หรือ จง​บอก​ข้า​เถิด?” นาง​จึง​ตอบ​ว่า “ได้​เท่า​นั้น​ค่ะ” “ ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8

ท่ามือ “อานาเนีย (สามีของสัปฟีรา)”

ท่ามือ “อานาเนีย (สามีของสัปฟีรา)” คำอธิบาย : กิจการ 5:2-3 “…เก็บ​เงิน​ค่า​ที่ดิน​ส่วน​หนึ่ง​ไว้ ภรร​ยา​ของ​เขา​ก็​รู้​ด้วย อีก​ส่วน​หนึ่ง​นั้น​เขา​นำ​มา​วาง​ไว้​ที่​เท้า​ของ​พวก​อัคร​ทูต” ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8

ท่ามือ “คายาฟาส”

ท่ามือ “คายาฟาส” คำอธิบาย : มัทธิว 26:65, มาระโก 14:63 “แล้วมหา​ปุโร​หิต​ก็​ฉีก​เสื้อ​ของ​ตน…”​ ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8

ท่ามือ “อันนาส (อดีตมหาปุโรหิต)”

ท่ามือ “อันนาส(อดีตมหาปุโรหิต)” คำอธิบาย : อันนาสไม่ได้เป็นมหาปุโรหิตประจำการ แต่เพราะมีความอาวุโสและประสบการณ์มากกว่า จึงเป็นผู้กล่าวหาพระเยซูได้ดีกว่า ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8

1 2 3 5