โครงการ “มอบพระคัมภีร์สู่เรือนจำ”

โครงการ “มอบพระคัมภีร์สู่เรือนจำ” สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้ถวาย จากนั้นส่งต่อพระคัมภีร์ที่ สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) เป็นผู้ผลิต สู่องค์กรคริสเตียน และคริสตจักรต่างๆ ที่ดำเนินพันธกิจเรือนจำทั่วประเทศไทย อาทิ พันธกิจชีวิต Life Ministries, คริสตจักรความหวังอุดรธานี, คริสตจักรรักดั้งเดิม, พันธกิจมานาประจำวัน ฯลฯ . . . . . สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) ขออธิษฐานให้พระคัมภีร์ทุกเล่ม และพระวจนะทุกข้อทุกตอน เป็นพระพรแก่นักโทษผู้ทนทุกข์และสิ้นหวังทุกท่าน รวมถึงนักโทษที่จะกลับคืนสู่สังคมครับ ขอเชิญร่วมสนับสนุนพันธกิจกับเราได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักงานพหลโยธิน ชื่อบัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย เลขที่บัญชี 069-2-72569-7 Bank details for donations Bank name : Kasikorn Branch : Phahonyothin Account name : Thailand Bible Society Account number : 069-2-72569-7

รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ออนไลน์

รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2023 ออนไลน์ รางวัลชนะเลิศ เงินสด 900 บาท เหรียญทอง และประกาศนียบัตร นาย ธรรมรัฐ แสนหาญชัย คริสตจักรหัวกุญแจ นาย ภูริณัฐ ทวิสุวรรณ คริสตจักรตรัง นาย แทนรัก กอสง่าลักษณ์ คริสตจักรลาดกระบัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 700 บาท เหรียญเงิน และประกาศนียบัตร นางสาว ชนัดดา ทารัตน์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม นางสาว นุตประวีณ์ บุญนุ่น โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นางสาว ธัญชนิต ถีระพงษ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 500 บาท เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร นางสาว ธารพระพร มาธุสรสวรรค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาว ศิรภัสสร […]

รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ออนไลน์

รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2023 ออนไลน์ รางวัลชนะเลิศ เงินสด 900 บาท เหรียญทอง และประกาศนียบัตร นางสาว มนัสนันท์ พนมวงษ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม นาย ภูตะวัน บุญญพิทักษ์สกุล คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 700 บาท เหรียญเงิน และประกาศนียบัตร เด็กชาย กฤตกานต์ นิติสาพร คริสตจักรหัวหมาก เด็กหญิง กานดาวดี อากาศเมฆ คริสตจักรสามพราน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 500 บาท เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร เด็กหญิง ธิดา โจปัญญา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เด็กหญิง สุภาพร บุญมาคำคีรี พันธกิจบ้านฟื้นใจภายใต้พันธกิจบ้านแห่งชัยชนะ นางสาว ณัฐณิชา เพชรไชย คริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพ เด็กชาย วิน […]

รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ออนไลน์

รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2023 ออนไลน์ รางวัลชนะเลิศ เงินสด 900 บาท เหรียญทอง และประกาศนียบัตร เด็กหญิง พิชญา เทียนวิหาร คริสตจักรปราจีนบุรี (อาคารใหม่) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 700 บาท เหรียญเงิน และประกาศนียบัตร เด็กหญิง กีรตยา กิตติภูมิวงศ์ คริสตจักรสาธร เด็กชาย อภินพ ป่ากว้าง คริสตจักรพระสิริพัทยา เด็กชาย ณคุณ ยอดยิ่ง คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 500 บาท เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร เด็กชาย พชร ขจรบุญ คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ เด็กหญิง สิรภัทร เรืองสุข โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา สมาคมฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี […]

คณะชาวจีน Jiangsu Christian Council จากมณฑลเจียงซู

คณะชาวจีน Jiangsu Christian Council จากมณฑลเจียงซู เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2023 สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้ต้อนรับคณะชาวจีน Jiangsu Christian Council ซึ่งเดินทางมาจากมณฑลเจียงซู เพื่อทำความรู้จัก และเชื่อมความสัมพันธ์กับสมาคมพระคริสตธรรมไทย และคริสตจักรในประเทศไทย โอกาสนี้ สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอขอบคุณ คริสตจักรไมตรีจิต ที่กรุณาให้คณะ Jiangsu Christian Council เข้าเยี่ยมชมสถานที่ และรับทราบถึงพันธกิจของคริสตจักรไมตรีจิต คริสตจักรไมตรีจิต

รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคสนาม (ออนไซต์)

รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2023 การแข่งขันภาคสนาม (ออนไซต์) รางวัลชนะเลิศ เงินสด 6,000 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญทอง และประกาศนียบัตร คริสตจักรปราจีนบุรี (อาคารใหม่) นาย นิติภูมิ เศรษฐรุ่งเรือง นางสาว ภิญญ์ภัสสร์ ลดาพงษ์พัฒนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 4,500 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญเงิน และประกาศนียบัตร โรงเรียนดาราวิทยาลัย นางสาว ฟ้าใส ก้าววิทยาคม นางสาว ไม้แก้ว บุตรคำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3,500 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา นาย ศิวพัฒิ สวัสดิชัย นาย เมธี แสนพงษ์ รางวัลชมเชย จะได้รับเหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท […]

รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคสนาม (ออนไซต์)

รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2023 การแข่งขันภาคสนาม (ออนไซต์) รางวัลชนะเลิศ เงินสด 6,000 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญทอง และประกาศนียบัตร โรงเรียนดาราวิทยาลัย นาวสาว ภัทรจีรา เฮงวิรัต เด็กชาย อาบี กูจาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 4,500 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญเงิน และประกาศนียบัตร คริสตจักรหัวหมาก เด็กชาย กฤตกานต์ นิติสาพร เด็กหญิง เจนิสตา ละวรรณา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3,500 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร คริสตจักรเอกชัยแบ๊บติสต์ นาวสาว ปราณขวัญ เชื้อสุข นาวสาว มาลิณ นิติกิจไพบูลย์ รางวัลชมเชย จะได้รับเหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร โรงเรียนนักบุญเปโตร เด็กหญิง ณัฐริกา […]

รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคสนาม (ออนไซต์)

รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2023 การแข่งขันภาคสนาม (ออนไซต์) รางวัลชนะเลิศ เงินสด 6,000 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญทอง และประกาศนียบัตร คริสตจกัรสาธร  เด็กหญิง วิรดา ลิมะหุตะเศรณี เด็กหญิง กีรติยา กิตติภูมิวงศ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 4,500 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญเงิน และประกาศนียบัตร คริสตจกัรปราจีนบุรี (อาคารใหม่) เด็กชาย พีรวิชญ์ เทียนวิหาร เด็กชาย อนุวัฒน์ ภักดียุทธ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3,500 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เด็กชาย เอลียาห์ เรืองรัตนากร เด็กชาย ทรงสถิต หนูรุ่ง รางวัลชมเชย จะได้รับเหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เด็กชาย […]

การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย (TTAC) 2024

ขอเชิญท่านพบกับ การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย (TTAC) 2024 วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2024 เวลา 08:30 – 15:30 น. ไม่ว่าท่านจะเป็น  ผู้รับใช้หรือผู้นำในคริสตจักร  อาจารย์หรือนักศึกษาในสถาบันด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ คริสเตียนคนหนึ่งที่มีความสนใจในเรื่องคริสต์ศาสนศาสตร์ โดยท่านสามารถมีส่วนร่วมในงาน TTAC 2024 ได้ดังนี้    รับชมการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ตามหัวข้อที่ท่านสนใจในงาน TTAC 2024 (ผ่านทาง Zoom) ซึ่งท่านจะมีโอกาสอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพบปะสามัคคีธรรม กับผู้นำเสนอผลงานและพี่น้องคริสเตียนจากทั่วประเทศไทย โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานในโอกาสถัดไป ส่งผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ เพื่อร่วมนำเสนอในงาน TTAC 2024 โดยลงทะเบียนและส่งผลงานของท่านได้ที่นี้ คลิก (ภายในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2023) จัดโดย สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) ร่วมกับ หน่วยงาน/สถาบันด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ชั้นแนวหน้าในประเทศไทย

การประชุมสมัชชา สมาคมพระคริสตธรรมไทย 2022

การประชุมสมัชชา สมาคมพระคริสตธรรมไทย 2022 การประชุมสมัชชา สมาคมพระคริสตธรรมไทย 2022 วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2023 เวลา 14:30-17:00 น. ห้องนมัสการชั้น 5 คริสตจักรนิมิตใหม่ พญาไท กรุงเทพฯ ทีมงาน TBS ขอขอบพระคุณสมาชิก ผู้สนใจ สื่อมวลชน CGN, CBN และทุกท่านที่มาร่วมงาน ตลอดจนให้การสนับสนุน TBS เสมอมา . กล่าวต้อนรับและอธิษฐานเปิดการประชุม : อาจารย์ประกิจ ตรีทศายุธ นมัสการด้วยเสียงเพลง : อาจารย์ภาวนา อิทธิภูวดล อัญเชิญพระวจนะ 1 ซามูเอล 2:1-2 : พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ เสวนา พระธรรม 1 2 ซามูเอล : ศาสนาจารย์ ดร. เสรี หล่อกัณภัย […]

1 2 3 23