ทีมแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษามือไทยของสมาคมพระคริสตธรรมไทย ทดสอบความเข้าใจพระธรรมปฐมกาล บทที่ 6-13

ทีมแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษามือไทยของสมาคมพระคริสตธรรมไทย ทดสอบความเข้าใจพระธรรมปฐมกาล บทที่ 6-13 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2023 ทีมแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษามือไทยของสมาคมพระคริสตธรรมไทย จัดประชุมเพื่อทดสอบความเข้าใจพระคริสตธรรมคัมภีร์ของผู้พิการทางการได้ยิน โดยผู้ให้คำปรึกษาการแปลจากสถาบันภาษาศาสตร์ SIL (Summer Institute of Linguistics) และนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันเสริมสร้างศักยภาพด้านการแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ (เป็นภาษาเขียน ภาษาพูด หรือภาษามือไทย) จากภาษาต้นฉบับ WWI (Whole Word Institute) เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำการแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นภาษามือไทย ในการประชุมครั้งนี้ ทีมแปลนำพระธรรมปฐมกาลบทที่ 6-13 ที่ได้รับการตรวจสอบคำแปลจากผู้เชี่ยวชาญด้านพระคริสตธรรมคัมภีร์และภาษาศาสตร์ มาทำการทดสอบกับผู้พิการทางการได้ยินว่ามีความเข้าใจเนื้อหาพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่ทีมนำเสนอมากน้อยเพียงไร ในการนี้ ผู้พิการทางการได้ยินมีความเข้าใจเนื้อหาพระคริสตธรรมคัมภีร์อย่างถูกต้อง และที่พิเศษกว่านั้นคือ ในวันที่สองของการทดสอบ ทีมแปลฯ ได้เชิญชวนชายสองท่านที่อยู่ในภาพไปร่วมนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรในวันอาทิตย์ และหนึ่งในนั้นได้ตัดสินใจมอบถวายชีวิตให้องค์พระเยซูคริสต์ ท่านสามารถติดตามรับชมผลงานแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษามือไทยโดยเจ้าของภาษาได้ที่ THSL Channel พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับภาษามือไทย ภาพและข้อมูล : Ms. Cassie Wallace  

อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับประเทศ ปี 2023

อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และ เงินรางวัล 900 บาท จำนวน 3 ท่าน เด็กหญิงศรัณยา พงษ์มา โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เด็กหญิงสุดากาญจน์ ตีทอง โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงภูมิรัตน์ ตันพฤทธิอนันต์ โรงเรียนรังษีวิทยา ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และ เงินรางวัล 700 บาท จำนวน 2 ท่าน เด็กหญิงนารดา ประวาลปัทม์กุล คริสตจักรพระสิริ เด็กหญิงนภิศกรณ์ วงศ์วรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และ เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 1 ท่าน เด็กหญิงหฤทชนัน รัตนวัน คริสตจักรร่มเย็น หมายเหตุ  ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 6-9 มิถุนายน 2023 ผู้ได้รับรางวัลหนังสือพระคัมภีร์ จะทำการจัดส่งให้ ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2023  

อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นเล็ก อายุ 20-40 ปี ระดับประเทศ ปี 2023

อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นเล็ก อายุ 20-40 ปี ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และพระคัมภีร์ จำนวน 3 ท่าน คุณเบญจพร สุริยะ คริสตจักรสามพราน คุณวิชา เทพฝั้น คริสตจักเทียนสั่งอ้อมใหญ่ คุณเมธาวี ขัดวงศ์ คริสตจักรกิจการของพระคริสแจ้งวัฒนะ ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และพระคัมภีร์ จำนวน 2 ท่าน คุณศุภพร เสรีประชาคม โรงเรียนรังษีวิทยา คุณณัฐเสกข์ นาคสิทธิ์ คริสตจักรวัฒนา หมายเหตุ  ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 6-9 มิถุนายน 2023 ผู้ได้รับรางวัลหนังสือพระคัมภีร์ จะทำการจัดส่งให้ ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2023

อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นกลาง อายุ 41-60 ปี ระดับประเทศ ปี 2023

อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นกลาง อายุ 41-60 ปี ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และพระคัมภีร์ จำนวน 1 ท่าน คุณกุศล รัตน์สุวรรณ คริสตจักรจีนเชียงใหม่ ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และพระคัมภีร์ จำนวน 1 ท่าน คุณสุภาวดี แช่มมั่นคง คริสตจักรสามพราน ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และพระคัมภีร์ จำนวน 1 ท่าน คุณณิรชา แช่มชูกูล คริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพ หมายเหตุ  ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 6-9 มิถุนายน 2023 ผู้ได้รับรางวัลหนังสือพระคัมภีร์ จะทำการจัดส่งให้ ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2023

อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับประเทศ ปี 2023

อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และ เงินรางวัล 900 บาท จำนวน 2 ท่าน นางสาวจิรายุ ศรีสุคนธ์ คริสตจักรฟาร์มสัมพันธกิจ นางสาวสุพรรณนภา พลอยงาม โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และ เงินรางวัล 700 บาท จำนวน 2 ท่าน นายพฤกษ์ภูผา จันทร์ตะมะ โรงเรียนรังษีวิทยา นางสาววันวิสา ถินประสาท คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และ เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 1 ท่าน นางสาวหนึ่งพระพร หมื่นกันฑ์ คริสตจักรฟาร์มสัมพันธกิจ หมายเหตุ  ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 6-9 มิถุนายน 2023 ผู้ได้รับรางวัลหนังสือพระคัมภีร์ จะทำการจัดส่งให้ ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2023

อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับประเทศ ปี 2023

อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และ เงินรางวัล 900 บาท จำนวน 3 ท่าน เด็กหญิงธนิดา ตระกูลมีสุข คริสตจักรมหาพร เด็กหญิงนภิศวรรณ วงศ์วรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เด็กหญิงพิมตะวัน ยิ้มไตรพร คริสตจักรตรัง ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และ เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 2 ท่าน เด็กชายญาณวรรธน์ สมบูรณ์ผล คริสต์จักรใจสมาน รามคำแหง เด็กหญิงจินต์จุฑา ปั้นทอง นามบุคคล หมายเหตุ  ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 6-9 มิถุนายน 2023 ผู้ได้รับรางวัลหนังสือพระคัมภีร์ จะทำการจัดส่งให้ ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2023

อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นใหญ่ อายุ 61 ปีขึ้นไป ระดับประเทศ ปี 2023

อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นใหญ่ อายุ 61 ปีขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และพระคัมภีร์ จำนวน 3 ท่าน คุณปรีชา ฉัตระเนตร  คริสตจักรใจสมาน รามคำแหง 68 คุณสรวง บุญชูสนอง คริสตจักรสวนหลวง ศจ.ดร. ศิริรัตน์ ปุสุรินทร์คำ คริสตจักรประชากิตติสุข ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และพระคัมภีร์ จำนวน 1 ท่าน คุณประจวบจิต จำรัส คริสตจักรประสิทธิพร (คริสตจักรที่ 1 เวียงน่าน) หมายเหตุ  ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 6-9 มิถุนายน 2023 ผู้ได้รับรางวัลหนังสือพระคัมภีร์ จะทำการจัดส่งให้ ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2023

งานสัมมนา TBS Talk “เปิดมุมมองการเงิน เดินเกมใหม่หลังโควิด”

งานสัมมนา TBS Talk “เปิดมุมมองการเงิน เดินเกมใหม่หลังโควิด” สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) จัดสัมมนาการเงิน “เปิดมุมมองการเงิน เดินเกมใหม่หลังโควิด” ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2023 เวลา 08:30–12:30 น. ได้รับเกียรติจาก ดร.สมจินต์ ศรไพศาล CFA CFP® และ ศจ.ผศ.ดร.ชาตรี โสภณบรรณารักษ์ เลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาไทย-จีน-อาเซียน มาร่วมเป็นวิทยากร ช่วงแรกเป็นการสัมมนารวม หัวข้อ”ปัญญาจากพระคัมภีร์ สู่ความสุขและความสำเร็จทางการเงิน” โดย ดร.สมจินต์ ศรไพศาล CFA CFP® และ หัวข้อ “เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยน” โดยศจ.ผศ.ดร.ชาตรี โสภณบรรณารักษ์ จากนั้นเป็นช่วง Workshop ซึ่งผู้ร่วมสัมมนาสามารถเลือกรับฟังได้ตามหัวข้อที่สนใจ Workshop 1 “จัดทัพลงทุนสู่อิสรภาพทางการเงิน” โดยดร.สมจินต์ ศรไพศาล CFA CFP® Workshop […]

อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2023

อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2023 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2023 ทาง TBS คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มาร่วมตรวจสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ “อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2023” รอบความคิดสร้างสรรค์และความเป็นระเบียบ ณ ห้องประชุมสมาคมพระคริสตธรรมไทย ซึ่งผลงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะกรรมการอย่างมาก ท่านสามารถติดตามการประกาศผลรางวัล ในวันที่ 5 มิถุนายน 2023 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการแข่งขัน “อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ” ได้ที่ บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย 019-1-56198-3 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungthai Account number : 019-1-56198-3

1 2 3 4 5 23