รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ออนไลน์

รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2023 ออนไลน์ รางวัลชนะเลิศ เงินสด 900 บาท เหรียญทอง และประกาศนียบัตร นาย ธรรมรัฐ แสนหาญชัย คริสตจักรหัวกุญแจ นาย ภูริณัฐ ทวิสุวรรณ คริสตจักรตรัง นาย แทนรัก กอสง่าลักษณ์ คริสตจักรลาดกระบัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 700 บาท เหรียญเงิน และประกาศนียบัตร นางสาว ชนัดดา ทารัตน์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม นางสาว นุตประวีณ์ บุญนุ่น โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นางสาว ธัญชนิต ถีระพงษ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 500 บาท เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร นางสาว ธารพระพร มาธุสรสวรรค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาว ศิรภัสสร […]

รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ออนไลน์

รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2023 ออนไลน์ รางวัลชนะเลิศ เงินสด 900 บาท เหรียญทอง และประกาศนียบัตร นางสาว มนัสนันท์ พนมวงษ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม นาย ภูตะวัน บุญญพิทักษ์สกุล คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 700 บาท เหรียญเงิน และประกาศนียบัตร เด็กชาย กฤตกานต์ นิติสาพร คริสตจักรหัวหมาก เด็กหญิง กานดาวดี อากาศเมฆ คริสตจักรสามพราน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 500 บาท เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร เด็กหญิง ธิดา โจปัญญา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เด็กหญิง สุภาพร บุญมาคำคีรี พันธกิจบ้านฟื้นใจภายใต้พันธกิจบ้านแห่งชัยชนะ นางสาว ณัฐณิชา เพชรไชย คริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพ เด็กชาย วิน […]

รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ออนไลน์

รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2023 ออนไลน์ รางวัลชนะเลิศ เงินสด 900 บาท เหรียญทอง และประกาศนียบัตร เด็กหญิง พิชญา เทียนวิหาร คริสตจักรปราจีนบุรี (อาคารใหม่) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 700 บาท เหรียญเงิน และประกาศนียบัตร เด็กหญิง กีรตยา กิตติภูมิวงศ์ คริสตจักรสาธร เด็กชาย อภินพ ป่ากว้าง คริสตจักรพระสิริพัทยา เด็กชาย ณคุณ ยอดยิ่ง คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 500 บาท เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร เด็กชาย พชร ขจรบุญ คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ เด็กหญิง สิรภัทร เรืองสุข โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา สมาคมฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี […]

รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคสนาม (ออนไซต์)

รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2023 การแข่งขันภาคสนาม (ออนไซต์) รางวัลชนะเลิศ เงินสด 6,000 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญทอง และประกาศนียบัตร คริสตจักรปราจีนบุรี (อาคารใหม่) นาย นิติภูมิ เศรษฐรุ่งเรือง นางสาว ภิญญ์ภัสสร์ ลดาพงษ์พัฒนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 4,500 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญเงิน และประกาศนียบัตร โรงเรียนดาราวิทยาลัย นางสาว ฟ้าใส ก้าววิทยาคม นางสาว ไม้แก้ว บุตรคำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3,500 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา นาย ศิวพัฒิ สวัสดิชัย นาย เมธี แสนพงษ์ รางวัลชมเชย จะได้รับเหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท […]

รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคสนาม (ออนไซต์)

รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2023 การแข่งขันภาคสนาม (ออนไซต์) รางวัลชนะเลิศ เงินสด 6,000 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญทอง และประกาศนียบัตร โรงเรียนดาราวิทยาลัย นาวสาว ภัทรจีรา เฮงวิรัต เด็กชาย อาบี กูจาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 4,500 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญเงิน และประกาศนียบัตร คริสตจักรหัวหมาก เด็กชาย กฤตกานต์ นิติสาพร เด็กหญิง เจนิสตา ละวรรณา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3,500 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร คริสตจักรเอกชัยแบ๊บติสต์ นาวสาว ปราณขวัญ เชื้อสุข นาวสาว มาลิณ นิติกิจไพบูลย์ รางวัลชมเชย จะได้รับเหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร โรงเรียนนักบุญเปโตร เด็กหญิง ณัฐริกา […]

รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคสนาม (ออนไซต์)

รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2023 การแข่งขันภาคสนาม (ออนไซต์) รางวัลชนะเลิศ เงินสด 6,000 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญทอง และประกาศนียบัตร คริสตจกัรสาธร  เด็กหญิง วิรดา ลิมะหุตะเศรณี เด็กหญิง กีรติยา กิตติภูมิวงศ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 4,500 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญเงิน และประกาศนียบัตร คริสตจกัรปราจีนบุรี (อาคารใหม่) เด็กชาย พีรวิชญ์ เทียนวิหาร เด็กชาย อนุวัฒน์ ภักดียุทธ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3,500 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เด็กชาย เอลียาห์ เรืองรัตนากร เด็กชาย ทรงสถิต หนูรุ่ง รางวัลชมเชย จะได้รับเหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เด็กชาย […]

เบื้องหลังการไลฟ์สด.. ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ประจำปี 2022

เบื้องหลังการไลฟ์สด.. ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ประจำปี 2022 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2022 เวลา 13:00-16:00 น. ณ คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ (สถานนมัสการอโศก) สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้จัดสอบออนไลน์ การแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ระดับประเทศ ประจำปี 2022 ภาพบรรยากาศ เบื้องหลังการไลฟ์สด.. ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ประจำปี 2022 ปีนี้แข่งขันแบบออนไลน์เป็นปีสุดท้าย ปีหน้ากลับมาพบกันใหม่แบบออนไซต์ แข่งขันในพระธรรม “ลูกา” สมาคมฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี 2022 ทุกท่าน ทุกองค์กร และทุกคริสตจักร ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ” ได้ที่ บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย 019-1-56198-3 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungthai Account number : 019-1-56198-3

ประกาศผลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รอบที่ 2

ประกาศผลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รอบที่ 2 ประกาศผล 5 พฤศจิกายน 2022    

รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022

รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 ใบประกาศนียบัตรเหรียญทอง เงินรางวัล 900 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน นางสาวภิญญ์ภัสสร์ ลดาพงษ์พัฒนา คริสตจักรปราจีนบุรี นายภูริณัฐ ทวิสุวรรณ คริสตจักรตรัง Trang Church ใบประกาศนียบัตรเหรียญเงิน เงินรางวัล 700 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน นางสาวดุสิดา กิจพิทักษ์ โรงเรียนนักบุญเปโตร นางสาวเพิ่มพร คลองแก้ว คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ นางสาวพิมพ์รัก นารี คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ นางสาวฟ้าใส ก้าววิทยาคม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ใบประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง เงินรางวัล 500 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน นางสาวไม้เเก้ว บุตรคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย นายธรรมรัฐ แสนหาญชัย คริสตจักรหัวกุญแจ นางสาวพฤกษพร เสนาะพรไพร โรงเรียนดาราวิทยาลัย  

รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022

รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 ใบประกาศนียบัตรเหรียญทอง เงินรางวัล 900 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน ด.ญ.ปิยะธิดา ปลื้มใจ คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ ด.ช.วิชชา เพ็งสมบูรณ์ คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ ใบประกาศนียบัตรเหรียญเงิน เงินรางวัล 700 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน ด.ช.สถิตคุณ อินต๊ะเทพ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ด.ญ.สายรุ้ง ดิษยาวรโชติกุล คริสตจักรจีนเชียงใหม่ (ฟ้าฮ่าม) ด.ญ.ปทิตตา คำมีมูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ใบประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง เงินรางวัล 500 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน ด.ช.ชิษณุพงษ์ โรจนสาวภาคย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ด.ช.วฤทธา วารีศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ด.ญ.กีรตยา กิตติภูมิวงศ์ คริสตจักรสาธร ด.ช.พงศ์พัฒน์ แซ่ย้า คริสตจักรบ่อวิน ด.ญ.นับพพร วงศ์พระคุณ […]

1 2 3 5