มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์จิ๋ว และ อาลักษณ์ผู้ใหญ่ คริสตจักรแสงสว่าง กรุงเทพฯ

มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์จิ๋ว และ อาลักษณ์ผู้ใหญ่ คริสตจักรแสงสว่าง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2021 ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ดังนี้ 1. นาย ณภัทร ตั้งศิริเมธากุล อาลักษณ์จิ๋ว ปี 2020 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตรเหรียญเงิน 2. ด.ญ.วรัชยา ตั้งศิริเมธากุล อาลักษณ์จิ๋ว ปี 2020 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วม และ ปี 2021 ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย 3. ศจ.พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล อาลักษณ์ผู้ใหญ่ ปี 2021 รุ่นอายุ 61 ปีขึ้นไป ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทอง และ พระคัมภีร์ประกอบ ภาพ 1 เล่ม 4. คุณอรย […]

มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์ผู้ใหญ่ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และ คริสตจักรที่ 5 วัฒนา กรุงเทพฯ

มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์ผู้ใหญ่ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และ คริสตจักรที่ 5 วัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ประธานกรรมการอำนวยการ สมาคมพระคริสตธรรมไทย และ ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ปี 2021 ดังนี้ อาจารย์ วรรณดี คันธวงศ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพฯ อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นใหญ่ อายุ 61 ปีขึ้นไป ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตรเหรียญทอง และ พระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม นาย ณัฐเสกข์ นาคสิทธิ์ คริสตจักรที่ 5 วัฒนา อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นเล็ก อายุ 20-30 ปี ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตรตราประทับเหรียญทอง และ พระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม (ศาสนาจารย์สันติ […]

มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ คริสตจักรมหาพร กรุงเทพฯ

มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ คริสตจักรมหาพร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2021 ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ปี 2021 ให้กับสมาชิกคริสตจักรมหาพร ดังนี้ ด.ญ. ธนิดา ตระกูลมีสุข ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตรเหรียญทอง และ เงินสด 900 บาท คุณ วีระสิทธิ์ วงศ์หล่อ รุ่นอายุ61ปีขึ้นไป ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง และ พระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม คุณ อุทัย สุทธิ์เสงี่ยม รุ่นอายุ61ปีขึ้นไป ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมแข่งขัน ในโอกาสนี้ ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการฯ ได้เทศนาในหัวข้อ จารึกไว้เพื่ออ่านให้เข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในพระธรรรมดาเนียล 5:25-30 สมาคมฯ ขอขอบคุณ ศาสนาจารย์ เอกรินทร์ คำเสียง ศิษยาภิบาลคริสตจักรมหาพร ที่ให้การสนับสนุนส่งสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน

มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์ผู้ใหญ่ คริสตจักรหูหนวกคริสเตียนสัมพันธ์ที่อนุสาวรีย์ชัย

มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์ผู้ใหญ่ คริสตจักรหูหนวกคริสเตียนสัมพันธ์ที่อนุสาวรีย์ชัย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2021 สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ปี 2021 ให้กับผู้สมัครแข่งขัน ณ สมาคมพระคริสตธรรมไทย ดังนี้ น.ส. สุกัญญา บุญเกื้อ รุ่นอายุ 20-30 ปี คริสตจักรหูหนวกคริสเตียนสัมพันธ์ที่อนุสาวรีย์ชัย ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตรเหรียญทอง และ พระคัมภีร์ประกอบภาพ น.ส. ทิพมาส เกสรา ณ อยุธยา รุ่นอายุ 20-30 ปี คริสตจักรหูหนวกคริสเตียนสัมพันธ์ที่อนุสาวรีย์ชัย

มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์จิ๋ว คริสตจักรธารพระพร 2 กรุงเทพฯ

มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์จิ๋ว คริสตจักรธารพระพร 2 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2021 ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์จิ๋ว ปี 2021 ให้กับ ด.ช.เอกทัน ตระกูลธนศาล ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สมาชิกคริสตจักรธารพระพร 2 กรุงเทพฯ ที่ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตรเหรียญทอง และ เงินสด 900 บาท ในโอกาสนี้ ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการฯ ได้เทศนาในหัวข้อ ความหวังจากอาลักษณ์ ในพระธรรรมดาเนียล 9:1-19 สมาคมฯ ขอขอบคุณ ศาสนาจารย์ สมบัติ ตระกูลธนาศาล ศิษยาภิบาลคริสตจักรธารพระพร 2 ที่ให้การสนับสนุนส่งสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน หมายเหตุ บทความคำพยาน “ น้องเอกทัน อาลักษณ์จิ๋ว shorturl.asia/mqfMO ”

น้องหลิว แชมป์ “Family Bible Quiz 2020” ร่วมแข่งขันอาลักษณ์จิ๋ว

น้องหลิว แชมป์ “Family Bible Quiz 2020” ร่วมแข่งขันอาลักษณ์จิ๋ว ด.ญ.เทเรซา พิริยากร ดอนจันทร์ หรือ น้องหลิว เป็นคาทอลิกคนเดียวในครอบครัว กำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพฯ ผู้สมัครแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์ “อาลักษณ์จิ๋ว และ อาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2021 จัดโดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย น้องหลิว มีความสนใจ อยากรู้ในศาสนาคริสต์(คาทอลิก) และสนใจพระคัมภีร์เป็นพิเศษ ชอบจดจำ อ่าน ขีดเขียน บันทึก ฟังบรรยายพระคัมภีร์และชอบมาเล่าให้คุณแม่ฟัง ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาโดยมีผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ เป็นผู้จุดประกายมอบพระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์ให้น้องหลิวและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีคุณพ่อยอห์น บัปติส พงศ์เทพ ประมวลพร้อม เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์เป็นผู้ติวจนได้เป็นแชมป์ในการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ “Family Bible Quiz 2020” (พระธรรมกิจการอัครสาวก) ระดับประถมศึกษา ได้คะแนนชนะเลิศทั้ง 4 ครั้ง คือ […]

อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และ เงินรางวัล 900 บาท จำนวน 3 ท่าน น.ส.วัชราภรณ์ สิงห์หล้า (ก้าว) โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จ.เชียงราย น.ส.ณัฐณิชา สิริปัณฑิตานนท์ (ซี) คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ กรุงเทพฯ น.ส.กนกวรรณ ไชยประเสริฐ (ขวัญ) โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จ.เชียงราย ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และ เงินรางวัล 700 บาท จำนวน 5 ท่าน น.ส.จันทกาณจน์ เชอหมื่อ (โอ๋) โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป จ.เชียงราย น.ส.จันทร์ทิมา อำนาจช่วย  มูลนิธิบ้านฟ้าใหม่ จ.เชียงใหม่ นาย อานันท์ โพชฌงค์ขันธ์ (นับพร) คริสตจักรนิเวศอธิษฐานโซ่พิสัย จ.หนองคาย น.ส.ธัญวรินทร์ สว่างโรจน์ (แบล) คริสตจักรใจสมานรามคำแหง กรุงเทพฯ น.ส.บัณฑิตา เกตุชม โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และ เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 9 ท่าน […]

อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และ เงินรางวัล 900 บาท จำนวน 6 ท่าน ด.ช.กันตินันท์ ทองมะโน (ลัคกี้) คริสตจักร​แบ๊บติสต์​หาดใหญ่ จ.สงขลา ด.ช.เอกทัน ตระกูลธนศาล (ทันเดอร์) คริสตจักรธารพระพร 2 กรุงเทพฯ ด.ญ.กันติชา อุษณพงศ์ (เฟบี) โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง ด.ญ.วรัญชยา เจริญศิลปะวรรณ (พิช) คริสตจักรชลบุรี จ.ชลบุรี ด.ช.นิติภูมิ​ เศรษฐรุ่งเรือง โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ด.ญ.พิมพ์อักษร ชุ่มจิต โรงเรียนรังษีวิทยา จ.เชียงใหม่ ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และ เงินรางวัล 700 บาท จำนวน 0 ท่าน ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และ เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 5 ท่าน ด.ช.ประทานชัย​ ตันคณิตเลิศ (เบลสซิ่ง) คริสตจักร​นิมิตใหม่ กรุงเทพฯ ด.ญ.ดวงจันทร์ สว่างศีลธรรม (ริน) โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป จ.เชียงราย น.ส.เมทิกา […]

อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และ เงินรางวัล 900 บาท จำนวน 6 ท่าน ด.ช.ธนธัช ฟองตระกูล (แทนคุณ) โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ด.ช.ธีธัชธันย์ เหลืองอ่อน (ธี) โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ด.ญ.ธนิดา ตระกูลมีสุข (ต้นน้ำ) คริสตจักรมหาพร กรุงเทพฯ ด.ญ.ณัฐณิชา เพชรไชย คริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพ กรุงเทพฯ ด.ช.กันตพัฒน์ ทองมะโน (อเล็กซ์) คริสตจักร​แบ๊บติสต์​หาดใหญ่ จ.สงขลา ด.ญ.ธีชัญญา บุญพุทธธรรม (เบต้า)คริสตจักรพระคริสต์รวมใจ กรุงเทพฯ ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และ เงินรางวัล 700 บาท จำนวน 5 ท่าน ด.ญ.หฤทชนัน รัตนวัน (แก้ม) คริสตจักรร่มเย็น กรุงเทพฯ ด.ช.ญาณวรรธน์ สมบูรณ์ผล (ชาโลม) คริสตจักรใจสมาน รามคำแหง กรุงเทพฯ ด.ญ.เทเรซา พิริยากร ดอนจันทร์ (หลิว) […]

1 2 3 5