มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ ในกิจกรรม อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2023

มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ ในกิจกรรม อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2023 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2023 ที่ห้องประชุม ทีบีเอส โดย อาจารย์ประกิจ ตรีทศายุธ เลขาธิการทีบีเอส เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะ ในกิจกรรม “อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2023” อ่านต่อคลิก  

อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับประเทศ ปี 2023

อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และ เงินรางวัล 900 บาท จำนวน 3 ท่าน เด็กหญิงศรัณยา พงษ์มา โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เด็กหญิงสุดากาญจน์ ตีทอง โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงภูมิรัตน์ ตันพฤทธิอนันต์ โรงเรียนรังษีวิทยา ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และ เงินรางวัล 700 บาท จำนวน 2 ท่าน เด็กหญิงนารดา ประวาลปัทม์กุล คริสตจักรพระสิริ เด็กหญิงนภิศกรณ์ วงศ์วรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และ เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 1 ท่าน เด็กหญิงหฤทชนัน รัตนวัน คริสตจักรร่มเย็น หมายเหตุ  ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 6-9 มิถุนายน 2023 ผู้ได้รับรางวัลหนังสือพระคัมภีร์ จะทำการจัดส่งให้ ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2023  

อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นเล็ก อายุ 20-40 ปี ระดับประเทศ ปี 2023

อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นเล็ก อายุ 20-40 ปี ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และพระคัมภีร์ จำนวน 3 ท่าน คุณเบญจพร สุริยะ คริสตจักรสามพราน คุณวิชา เทพฝั้น คริสตจักเทียนสั่งอ้อมใหญ่ คุณเมธาวี ขัดวงศ์ คริสตจักรกิจการของพระคริสแจ้งวัฒนะ ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และพระคัมภีร์ จำนวน 2 ท่าน คุณศุภพร เสรีประชาคม โรงเรียนรังษีวิทยา คุณณัฐเสกข์ นาคสิทธิ์ คริสตจักรวัฒนา หมายเหตุ  ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 6-9 มิถุนายน 2023 ผู้ได้รับรางวัลหนังสือพระคัมภีร์ จะทำการจัดส่งให้ ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2023

อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นกลาง อายุ 41-60 ปี ระดับประเทศ ปี 2023

อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นกลาง อายุ 41-60 ปี ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และพระคัมภีร์ จำนวน 1 ท่าน คุณกุศล รัตน์สุวรรณ คริสตจักรจีนเชียงใหม่ ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และพระคัมภีร์ จำนวน 1 ท่าน คุณสุภาวดี แช่มมั่นคง คริสตจักรสามพราน ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และพระคัมภีร์ จำนวน 1 ท่าน คุณณิรชา แช่มชูกูล คริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพ หมายเหตุ  ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 6-9 มิถุนายน 2023 ผู้ได้รับรางวัลหนังสือพระคัมภีร์ จะทำการจัดส่งให้ ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2023

อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับประเทศ ปี 2023

อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และ เงินรางวัล 900 บาท จำนวน 2 ท่าน นางสาวจิรายุ ศรีสุคนธ์ คริสตจักรฟาร์มสัมพันธกิจ นางสาวสุพรรณนภา พลอยงาม โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และ เงินรางวัล 700 บาท จำนวน 2 ท่าน นายพฤกษ์ภูผา จันทร์ตะมะ โรงเรียนรังษีวิทยา นางสาววันวิสา ถินประสาท คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และ เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 1 ท่าน นางสาวหนึ่งพระพร หมื่นกันฑ์ คริสตจักรฟาร์มสัมพันธกิจ หมายเหตุ  ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 6-9 มิถุนายน 2023 ผู้ได้รับรางวัลหนังสือพระคัมภีร์ จะทำการจัดส่งให้ ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2023

อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับประเทศ ปี 2023

อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และ เงินรางวัล 900 บาท จำนวน 3 ท่าน เด็กหญิงธนิดา ตระกูลมีสุข คริสตจักรมหาพร เด็กหญิงนภิศวรรณ วงศ์วรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เด็กหญิงพิมตะวัน ยิ้มไตรพร คริสตจักรตรัง ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และ เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 2 ท่าน เด็กชายญาณวรรธน์ สมบูรณ์ผล คริสต์จักรใจสมาน รามคำแหง เด็กหญิงจินต์จุฑา ปั้นทอง นามบุคคล หมายเหตุ  ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 6-9 มิถุนายน 2023 ผู้ได้รับรางวัลหนังสือพระคัมภีร์ จะทำการจัดส่งให้ ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2023

อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นใหญ่ อายุ 61 ปีขึ้นไป ระดับประเทศ ปี 2023

อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นใหญ่ อายุ 61 ปีขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และพระคัมภีร์ จำนวน 3 ท่าน คุณปรีชา ฉัตระเนตร  คริสตจักรใจสมาน รามคำแหง 68 คุณสรวง บุญชูสนอง คริสตจักรสวนหลวง ศจ.ดร. ศิริรัตน์ ปุสุรินทร์คำ คริสตจักรประชากิตติสุข ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และพระคัมภีร์ จำนวน 1 ท่าน คุณประจวบจิต จำรัส คริสตจักรประสิทธิพร (คริสตจักรที่ 1 เวียงน่าน) หมายเหตุ  ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 6-9 มิถุนายน 2023 ผู้ได้รับรางวัลหนังสือพระคัมภีร์ จะทำการจัดส่งให้ ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2023

อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2023

อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2023 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2023 ทาง TBS คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มาร่วมตรวจสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ “อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2023” รอบความคิดสร้างสรรค์และความเป็นระเบียบ ณ ห้องประชุมสมาคมพระคริสตธรรมไทย ซึ่งผลงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะกรรมการอย่างมาก ท่านสามารถติดตามการประกาศผลรางวัล ในวันที่ 5 มิถุนายน 2023 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการแข่งขัน “อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ” ได้ที่ บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย 019-1-56198-3 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungthai Account number : 019-1-56198-3

คริสตจักรนิมิตใหม่

คริสตจักรนิมิตใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2022 อาจารย์ ประกิจ ตรีทศายุธ เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าแข่งขันอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2022 ณ คริสตจักรนิมิตรใหม่ ดังต่อไปนี้ อาจารย์ สมรรถพล​ ตันคณิตเลิศ รางวัลเหรียญทองแดง ระดับอายุ 41-60 ปี ด.ช. ประทานชัย​ ตันคณิตเลิศ ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา 1-3 ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการแข่งขัน “อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ” ได้ที่ บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย 019-1-56198-3 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungthai Account number : 019-1-56198-3

คุณเบญจพร สุริยะ ผู้ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากกิจกรรมอาลักษณ์ ปี 2022

คุณเบญจพร สุริยะ ผู้ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากกิจกรรมอาลักษณ์ ปี 2022 คุณเบญจพร สุริยะ รางวัล ประกาศนียบัตรเหรียญทอง กิจกรรมอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ประจำปี 2022 รุ่นอายุ 20-40 ปี คริสตจักรสามพราน จ.นครปฐม อาชีพ เภสัชกร แรงจูงใจ เพิ่งลาออกจากงานประจำมาทำพาร์ทไทม์ และดูแลอาม่าในช่วงสถานการณ์โควิด จึงสนใจและมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมคัดลอกพระคัมภีร์เยเรมีย์ในปีนี้ ประกอบกับเพิ่งสมัครเรียนที่สถาบันศาสนศาสตร์ไทย (TTS) และส่วนตัวเป็นคนชอบงานประดิดประดอย จึงอยากทำผลงานอาลักษณ์ถวายเกียรติพระเจ้า ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการแข่งขัน “อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ” ได้ที่ บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย 019-1-56198-3 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungthai Account number : 019-1-56198-3    

1 2 3 8