Church Presentation Web App

Church Presentation Web App

Church Presentation Web App

เว็บคุณภาพสำหรับใช้ในงานประชุมนมัสการของคริสตจักร แสดงข้อพระคัมภีร์ ฉบับ 2011 และฉบับแปลอื่นๆ หรือจะแทรกภาพ และวิดีโอ ประกอบได้อย่างง่ายๆ เริ่มทดลองใช้ได้ฟรี 30 วัน
.