D – พันธกิจด้านพระคัมภีร์ของ TBS (TBS Bible Missions)

D – พันธกิจด้านพระคัมภีร์ของ TBS (TBS Bible Missions)

จนถึงวันนี้ พระคัมภีร์ได้ถูกแปลไปเป็นภาษาต่างๆ แล้วมากกว่า 700 ภาษา โดยมีทั้งการแปลพระคัมภีร์ที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งเล่มและการแปลที่เสร็จไปบางส่วน  กระนั้นก็ยังมีผู้คนอีกกว่า 800 ภาษาทั่วโลกที่รอคอยพระคัมภีร์ฉบับแรกของพวกเขาอยู่ ยังไม่รวมถึงภาษามือสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินและภาษาเบรลล์สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็นในแต่ละประเทศด้วย

นอกจากนี้ แม้ว่าการแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาไทยจะเสร็จสิ้นไปนานแล้ว แต่เมื่อเวลาผ่านไป ก็ยังคงต้องมีการแก้ไขคำแปลอยู่เรื่อยๆ เนื่องจากสาเหตุสำคัญอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ การใช้ภาษาไทยของคนไทยที่เปลี่ยนไปตามกาลสมัย มุมมองการรับรู้ของผู้อ่านที่เปลี่ยนไปตามสภาพสังคม และความรู้ทางวิชาการที่พัฒนาขึ้นตามกาลเวลา  การปรับแก้สำนวนแปลทำให้คนไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยสามารถอ่านและเข้าใจความหมายได้อย่างถูกต้องมากขึ้น

พระคัมภีร์ไทยฉบับแรกที่สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) ทำการแก้ไขคำแปล คือ พระคัมภีร์ฉบับ 1940 จนกลายมาเป็นพระคัมภีร์ฉบับ 1971 โดยมีการปรับแก้ที่สำคัญคือ การบัญญัติชื่อเฉพาะต่างๆ (เช่น ชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ ฯลฯ) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับคริสเตียนทุกกลุ่ม ซึ่งในครั้งนั้นได้มีการประชุมเพื่อตกลงกันระหว่างตัวแทนจากนิกายโรมันคาทอลิกกับนิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย

ต่อมา เมื่อกระแสการแปลพระคัมภีร์ให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายและมีความสัมพันธ์กับบริบทท้องถิ่นเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น TBS จึงได้จัดทำพระคัมภีร์ไทยขึ้นมาอีกฉบับในปี ค.ศ. 1984 ชื่อว่า พระคัมภีร์ฉบับประชานิยม (Thai Common Language – TCL) ซึ่งเน้นการแปลแบบถ่ายทอดความคิดมากกว่าการแปลตามตัวอักษร โดยใช้ภาษาไทยที่ร่วมสมัยและเข้าใจง่ายสำหรับผู้อ่านในเวลานั้น นอกจากนี้ ยังมีลักษณะเด่นที่สำคัญคือ การแปลเนื้อหาประเภทบทกวีฮีบรูให้เป็นโคลงกลอนแบบไทยอย่างถูกต้องตามฉันทลักษณ์ และการแปลเนื้อหาพระธรรมหลายตอนที่ไม่ได้เรียงข้อตามสำเนาต้นฉบับ แต่เน้นการถ่ายทอดใจความหรือลำดับความคิดให้ดูไหลลื่นและเป็นธรรมชาติในภาษาไทย

จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2011 TBS ก็ได้จัดพิมพ์พระคัมภีร์ไทยฉบับมาตรฐาน (Thai Standard Version – ThSV) อันเป็นฉบับที่แก้ไขคำแปลมาจากพระคัมภีร์ฉบับ 1971 โดยนอกจากการปรับแก้สำนวนแปลของเนื้อหาพระธรรมหลายตอนในฉบับ 1971 แล้ว ยังมีพัฒนาการที่สำคัญอีกอย่างคือ การแปลพระนามพระเจ้า โดยเฉพาะพระนาม “พระยาห์เวห์” เนื่องจากองค์ความรู้ด้านภาษาเดิมและด้านบริบททางวัฒนธรรมของพระคัมภีร์ที่พัฒนาขึ้น

นอกจากนี้ TBS ยังมีส่วนในการร่วมงานหรือสนับสนุนการแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาถิ่นต่างๆ อีกด้วย เช่น ภาษากะเหรี่ยงโปว์ ภาษาลาหู่ ภาษาเมี่ยน ภาษาลีซู ภาษาม้ง ภาษาอุรักลาโวย ฯลฯ รวมทั้งภาษามือไทย โดยที่ผ่านมา TBS ได้ให้การสนับสนุนการจัดทำพระคัมภีร์ภาษาต่างๆ เหล่านี้ ทั้งในด้านการประสานงาน การระดมทุน การเป็นที่ปรึกษาด้านการแปล การดูแลลิขสิทธิ์ การจัดพิมพ์ และการจำหน่าย เป็นต้น

จากสิ่งเหล่านี้จะเห็นได้ว่า พันธกิจการแปลและจัดทำพระคัมภีร์ไทย รวมถึงพระคัมภีร์ภาษาถิ่นต่างๆ นั้น จะยังคงดำเนินอยู่เรื่อยไป เพราะบริบทของผู้อ่านในแต่ละยุคแต่ละสมัยยังคงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดย TBS ยินดีที่จะปรนนิบัติรับใช้พี่น้องคริสเตียนในด้านนี้ เพื่อให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นที่รู้จักและเกิดผลอย่างบริบูรณ์ในแผ่นดินไทย ทั้งในวันนี้และตราบนานเท่านาน

  • ภาพประกอบจาก www.biblesocieties.org

“พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า
และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขสิ่งผิด และการอบรมในความชอบธรรม
เพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่าง ” 2 ทิโมธี 3:16-17 (ฉบับมาตรฐาน)

สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS)
“เพื่อให้คนไทยทุกคนมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์”