Trauma Healing เมื่อวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์  2020

Trauma Healing เมื่อวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์  2020

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้จัดอบรมการเยียวยาบาดแผลในจิตใจ  เมื่อวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์  2020  ณ สมาคมพระคริสตธรรมไทย เป็นการอบรมให้กับผู้ที่จะไปเยียวยาบาดแผลในจิตใจให้กับผู้คนที่ประสบปัญหา โดยใช้หลักการจากพระคัมภีร์และหลักสุขภาพจิตพื้นฐาน 

การอบรมในครั้งนี้มีวิทยากรเป็นทีมงานทั้งหมด  5 คน ได้แก่   อาจารย์พรพรรณ สัทธาพงศ์  อาจารย์ไกรสร สัทธาพงศ์  อาจารย์ฐิติมา อยู่อินทร์ อาจารย์สุดา สุดปัน และอาจารย์จุลนภ ชมัฒพงษ์   มีผู้ให้ความสนใจการอบรมในครั้งนี้ทั้งหมด  34 คน ขอพระเจ้าอวยพระพรผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่จะนำวิธีการ ขั้นตอนต่างๆ  ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าต่อไป