งานอบรมผู้เยียวยาบาดแผลในจิตใจ ครั้งที่ 1

ในวันที่ 25-27 กันยายน 2019 ที่ผ่านมา สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้จัดอบรมผู้เยียวยาบาดแผลในจิตใจ ซึ่งการอบรมนี้เหมาะสำหรับ ศิษยาภิบาล ผู้นำคริสตจักร องค์กร หน่วยงานต่างๆ และผู้ที่มีส่วนให้คำปรึกษา เพื่อจะเห็นถึงความสำคัญของการรักษาเยียวยาบาดแผลในจิตใจ เพราะนี่เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้คริสตชนรักซึ่งกันและกัน คอยดูแลกันทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจ งานอบรมนี้จึงเป็นการอบรมให้เป็นผู้เยียวยาบาดแผลในจิตใจ โดยใช้หลักการจากพระคัมภีร์และหลักสุขภาพจิตพื้นฐาน

การอบรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยกระบวนกร(วิทยากร) 7 คน ได้แก่

  • Geok Hoon Schmitt
  • อาจารย์จิราพร ชุ่มมงคล
  • อาจารย์พรพรรณ สัทธาพงศ์
  • อาจารย์ไกรสร สัทธาพงศ์
  • อาจารย์ฐิติมา อยู่อินทร์
  • อาจารย์สุดา สุดปัน
  • อาจารย์จุลนภ ชมัฒพงษ์

มีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จนทำให้สมาคมฯ ไม่สามารถสำรองที่นั่งให้กับทุกท่านได้ เป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 36 คน แต่มีคนเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 40 คน และยังมีผู้ที่เตรียมตัวสำหรับการลงทะเบียนในรอบ 2 ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในต้นปี 2020 อีกด้วย