พันธกิจ สมาคมพระคริสตธรรมไทย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้คนไทยมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์

500 ปี พระคัมภีร์สู่สามัญชน

“การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ” กิจการ 20:35

ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์

“และตั้งแต่เด็กมาแล้ว ท่านก็ได้เรียนรู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสามารถให้ปัญญาแก่ท่านในเรื่องความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์” 2 ทิโมธี 3:15

ประเทศที่ถูกข่มเหง

“ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์จะทรงฟังความปรารถนาของผู้ถูกข่มเหง พระองค์จะทรงเสริมกำลังใจเขา และจะเงี่ยพระกรรณฟัง” สดุดี 10:17

คริสตชนในหลายประเทศทั่วโลกกำลังถูกข่มเหงเพราะความเชื่อของตน บางประเทศตกอยู่ในสภาวะสงครามจากความขัดแย้งทางการเมืองหรือศาสนา ประชากรไม่น้อยต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนและกลายเป็นผู้อพยพ บางประเทศก็เผชิญกับผู้ก่อการร้ายและการโจมตีอยู่เรื่อยๆ สมาคมพระคริสตธรรมในประเทศเหล่านั้นกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือผู้คนของตนทั้งทางกายภาพและจิตวิญญาณ ขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อเกิดการข่มเหง พระวจนะของพระเจ้ายิ่งเป็นที่ต้องการของผู้คน ประเทศเหล่านี้ต้องการคำอธิษฐานเผื่ออย่างมาก รวมถึงการสนับสนุนด้านการเงินด้วย

เมื่อท่านถวายเพื่อ “สมาคมพระคริสตธรรมในประเทศที่ถูกข่มเหง” เงินของท่านจะถูก:

ส่งไปให้สมาคมพระคริสตธรรมในประเทศที่ถูกข่มเหง เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านพระวจนะและการช่วยเหลือผู้คน อาทิ ซีเรีย, อิรัก, อียิปต์, ปากีสถาน, ลาว ฯลฯ

ถวายเผื่อโครงการ คลิก

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทย

“แน่นอน ในโลกนี้มีภาษามากมาย และไม่มีภาษาใดที่ปราศจากความหมาย” 1 โครินธ์ 14:10

ภาษามือก็เหมือนภาษาพูดที่แต่ละประเทศ แต่ละชุมชน มีภาษาที่แตกต่างกัน ผู้พิการทางการได้ยินจำนวนไม่น้อยไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ คริสตชนผู้ใช้ภาษามือไทยกำลังรอคอยที่จะมีพระคัมภีร์เป็นภาษาของตน สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้ริเริ่มการแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทยมาเป็นเวลานาน แต่ด้วยอุปสรรคหลายอย่างทำให้การแปลไม่ได้คืบหน้าไปมากนัก ขอบคุณพระเจ้าที่ในตอนนี้เรามีผู้แปลเต็มเวลาและอาสาสมัครที่มาร่วมทีม ทำให้การแปลในระยะหลังคืบหน้าไปอย่างรวดเร็ว สามารถแปลและเผยแพร่พระธรรม มาระโก, โยนาห์ และนางรูธ แล้ว ขณะนี้ทีมงานกำลังแปลพระธรรมกิจการ และมีเป้าหมายที่จะแปลจนครบทุกเล่ม เราเชื่อแน่ว่าพระคัมภีร์ภาษามือไทยจะช่วยให้พระวจนะของพระเจ้าเข้าถึงกลุ่มคนอีกจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสเท่าคนทั่วไป และยังรอคอยที่จะรู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้

เมื่อท่านถวายเพื่อ “การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ” เงินของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อ:

เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิต: อุปกรณ์, ซอฟท์แวร์, ค่าตอบแทนผู้แปลและอาสาสมัคร, ค่าเดินทางสำหรับผู้ตรวจคำแปลและการทดสอบกับชุมชน, จัดการประชุมและอบรมเกี่ยวกับภาษามือ ฯลฯ

ถวายเผื่อโครงการ คลิก

มอบพระคัมภีร์ภาษาถิ่น

“เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านว่า ท่านต้องยื่นมือให้อย่างใจกว้างต่อพี่น้องของท่าน คือต่อคนขัดสนคนยากจน ซึ่งอยู่ในแผ่นดินของท่าน” เฉลยธรรมบัญญัติ 15:11

หลายภาษากำลังรอคอยพระคัมภีร์ที่เป็นภาษาของตน แต่น่าเศร้าที่บางภาษามีการแปลพระคัมภีร์แล้ว แต่พี่น้องกลับไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะหาซื้อพระคัมภีร์เป็นของตนเอง ในฐานะที่สมาคมพระคริสตธรรมไทยเป็นผู้แปลและผลิตพระคัมภีร์ภาษาถิ่นแก่กลุ่มชนชาติต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ม้ง, อาข่า, กะเหรี่ยง, ฉาน, ลาหู่, เมี่ยน ฯลฯ เราจึงได้ริเริ่มโครงการเพื่อระดมทุนช่วยเหลือพี่น้องคริสตชนชนเผ่าที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และยังคงดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะยังมีความต้องการพระคัมภีร์อยู่อีกมาก

เมื่อท่านถวายเพื่อ “มอบพระคัมภีร์ภาษาถิ่น” เงินของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อ:

จัดซื้อพระคัมภีร์ภาษาถิ่นเพื่อมอบให้พี่น้องคริสตชนชนเผ่าต่างๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมอบผ่านทางคริสตจักร หรือผ่านทางผู้รับใช้พระเจ้าที่ทำงานกับกลุ่มชนเผ่าต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

ถวายเผื่อโครงการ คลิก

พันธกิจทั่วไป

“คำของเราที่ออกจากปากของเรา จะไม่กลับมาสู่เราเปล่าๆ แต่จะทำให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสำเร็จ และให้สิ่งที่เราใช้ไปทำนั้นเสร็จสิ้น” อิสยาห์ 55:11

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ทำพันธกิจด้านพระวจนะเพื่อคนไทยมานานกว่า 150 ปี นอกเหนือจากการแปล ผลิต และจำหน่ายจ่ายแจกพระคัมภีร์แล้ว เรายังมีเป้าหมายที่จะทำให้พระวจนะเข้าถึงคนไทยทุกคน และเข้าส่วนในชีวิตของผู้คน ดังคำขวัญของเรา “ให้คนไทยทุกคนมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์” เรามุ่งมั่นทำพันธกิจร่วมกับคริสตจักรและหน่วยงานต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ถวายที่มีใจเดียวกับเรา

เมื่อท่านถวายเพื่อ “พันธกิจทั่วไป” เงินของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อ:

  • จัดทำสื่อพระคัมภีร์ เช่น เมนูอ่านพระคัมภีร์ประจำวัน, แอพพระคัมภีร์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์จากพระคัมภีร์ในชีวิตประจำวัน สามารถอ่านและฟังพระคัมภีร์ได้ทุกเวลาที่ต้องการ
  • ดูแลรักษาและปรับปรุงให้พระคัมภีร์ทันสมัยอยู่เสมอ ขณะที่ยังรักษาความหมายที่ถูกต้องไว้ และทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตประจำวัน
  • ประชาสัมพันธ์พันธกิจ, สร้างความสัมพันธ์กับคริสตจักร สมาชิก และผู้ถวาย

เป็นค่าดำเนินการต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่, ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์-อาคารสถานที่, ค่าเดินทาง, ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ