พันธกิจ สมาคมพระคริสตธรรมไทย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้คนไทยมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์

500 ปี พระคัมภีร์สู่สามัญชน

“การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ” กิจการ 20:35

ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์

“และตั้งแต่เด็กมาแล้ว ท่านก็ได้เรียนรู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสามารถให้ปัญญาแก่ท่านในเรื่องความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์” 2 ทิโมธี 3:15

ประเทศที่ถูกข่มเหง

“ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์จะทรงฟังความปรารถนาของผู้ถูกข่มเหง พระองค์จะทรงเสริมกำลังใจเขา และจะเงี่ยพระกรรณฟัง” สดุดี 10:17

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทย

“แน่นอน ในโลกนี้มีภาษามากมาย และไม่มีภาษาใดที่ปราศจากความหมาย” 1 โครินธ์ 14:10

มอบพระคัมภีร์ภาษาถิ่น

“เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านว่า ท่านต้องยื่นมือให้อย่างใจกว้างต่อพี่น้องของท่าน คือต่อคนขัดสนคนยากจน ซึ่งอยู่ในแผ่นดินของท่าน” เฉลยธรรมบัญญัติ 15:11

พันธกิจทั่วไป

“คำของเราที่ออกจากปากของเรา จะไม่กลับมาสู่เราเปล่าๆ แต่จะทำให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสำเร็จ และให้สิ่งที่เราใช้ไปทำนั้นเสร็จสิ้น” อิสยาห์ 55:11