ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์

ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์

“...ตั้งแต่เด็กมาแล้ว ท่านก็ได้เรียนรู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสามารถให้ปัญญาแก่ท่านในเรื่องความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์” 2 ทิโมธี 3:15

กิจกรรมแข่งขันพระคัมภีร์ระดับเยาวชน หรือรู้จักกันในชื่อ “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนช่วงอายุ 9-18 ปี รักการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ และนำดวงวิญญาณของเยาวชนไทยมารู้จักกับพระเจ้า โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าได้มีโอกาสเข้าแข่งขันด้วย กิจกรรมนี้ได้รับการตอบสนองอย่างดีทั้งจากโรงเรียน คริสตจักร และบ้านพักเยาวชนต่างๆ มาเป็นเวลาหลายปี แม้จะมีค่าลงทะเบียน แต่ก็ยังไม่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เมื่อท่านถวายเพื่อ “การแข่งขันพระคัมภีร์” เงินของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อ เป็นเงินรางวัล จัดซื้อของรางวัล ของที่ระลึก และอาหารสำหรับผู้เข้าแข่งขัน ค่าสถานที่และอุปกรณ์ ค่าเดินทางและค่าที่พักของเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนผู้ที่มาช่วยงาน ค่าจัดส่งเอกสาร ฯลฯ

รูปภาพการแข่งขัน