ร่วมฉลอง 500 ปี ที่ทุกคนได้มีโอกาสอ่านพระคัมภีร์
_______________

ด้วยการมอบพระคริสตธรรมคัมภีร์สำหรับโรงเรียน แก่ห้องสมุดโรงเรียนรัฐบาล 30,435 แห่งทั่วประเทศ

เพื่อเยาวขนไทยจะได้มีโอกาสอ่านพระคัมภีร์

ก่อนการปฏิรูป

สามัญชนไม่มีสิทธิ์อ่านพระคัมภีร์เพราะไม่เข้าใจภาษาละติน มีเพียงบรรดานักบวชที่รู้ภาษาละตินเท่านั้นที่อ่านได้

มาร์ติน ลูเทอร์ ไม่เพียงเรียกร้องสิทธิ์ให้สามัญชนได้อ่านพระคัมภีร์ ท่านยังลงมือแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาเยอรมัน ซึ่งเป็นภาษาที่สามัญชนสามารถอ่านได้

ตั้งแต่นั้นมาพระคัมภีร์ก็ได้ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้สามัญชนได้อ่านพระคัมภีร์ในภาษาของตนเอง ซึ่งพระคัมภีร์ภาษาไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น

การสนับสนุนและส่งเสริม

รัฐบาลไทยได้มีมติตามร่างพระราชบัญญัติที่ 49/2559 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนไทยได้เข้าใจและรู้จักหลักธรรมของแต่ละศาสนาในประเทศไทย และสนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อและหลักปฏิบัติที่ถูกต้องของแต่ละศาสนา พระราชบัญญัตินี้มีแผนยุทธศาสตร์ที่รวมถึงการให้นักเรียนไทยได้เรียนรู้ความเชื่อที่ถูกต้องของศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย

สมาคมพระคริสตธรรมไทยจึงขอใช้โอกาสนี้ในการนำความรู้ความเข้าใจเรื่องความเชื่อของคริสตชนเข้าสู่โรงเรียน ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยการมอบพระคัมภีร์ไทยฉบับมาตรฐาน 2011 ซึ่งจัดพิมพ์โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทยให้กับห้องสมุดโรงเรียนของรัฐบาลที่มีอยู่มากกว่า 30,000 โรงเรียนทั่วประเทศ

มอบพระคริสตธรรมคัมภีร์สำหรับโรงเรียน

ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนรัฐบาล 30,435 แห่งทั่วประเทศ

เสวนา "พระคัมภีร์เปลี่ยนชีวิต" ตอนที่ 1

500 ปี พระคัมภีร์สู่สามัญชน

คำพยาน ศจ.ชาติชาย จารุวาที

ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

เหตุใดจึงต้องมอบพระคัมภีร์ให้กับห้องสมุดโรงเรียนรัฐบาล

โรงเรียนเหล่านี้ส่วนใหญ่ แทบจะไม่มีหรือไม่มีหนังสือหรือวรรณกรรมของคริสต์ศาสนาเพื่อให้นักเรียนได้อ่าน หรือใช้ศึกษาค้นคว้า โดยเฉพาะพระคริสตธรรมคัมภีร์ สำหรับบางโรงเรียน อาจเป็นครั้งแรกที่นักเรียนจะได้เห็น พระคัมภีร์เต็มเล่ม หรือแม้กระทั่งครูผู้สอนจะได้ใช้เป็นสื่อการสอนให้กับนักเรียน

เหตุใดจึงต้องเป็นพระคัมภีร์สำหรับโรงเรียน

สาเหตุที่สมาคมฯ เลือกมอบพระคัมภีร์สาหรับโรงเรียน แทนที่จะเป็นพระคัมภีร์รุ่นอื่น เพราะโรงเรียนของรัฐกว่า 27,000 โรงเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา พระคัมภีร์ที่มีรูปเล่มสวยงาม ดึงดูดใจ มีภาพสี่สีประกอบเรื่องราว ภายในเล่ม จะดึงดูดความสนใจจากเด็กได้ดีกว่าพระคัมภีร์แบบทางการ และหนังสือที่มีขอบทอง ปัจจุบันพบ เห็นได้ยาก มีคุณค่า บรรณารักษ์จะเห็นว่าหนังสือเล่มนี้สมควรดูแลให้ดี และต้องศึกษาเพื่อจะแนะนาให้ นักเรียนได้ ส่วนปกแข็งก็จะทนทาน เหมาะสาหรับการใช้งานในห้องสมุด หรือมีบริการยืมหนังสือ

เด็กนักเรียนจะสนใจอ่านพระคัมภีร์หรือ
จากประสบการณ์การจัดงานแข่งขันพระคัมภีร์ระดับเยาวชนของสมาคมฯ เป็นระยะเวลา 16 ปี และจาก ผลการวิจัยเกี่ยวกับการแข่งขันพระคัมภีร์ซึ่งสมาคมฯ กำลังทำอยู่ พบว่าเยาวชนที่มาแข่งขัน แม้จะเป็นการอ่าน เพื่อเตรียมแข่ง แต่แทบทุกคนบอกว่าพระคัมภีร์สนุก บางคนใช้เวลาอ่านถึงวันละ 3 ชั่วโมง เยาวชนหลายคน ได้รับประโยชน์และข้อคิดต่างๆ จากการอ่านพระคัมภีร์ ยิ่งไปกว่านั้น เราเชื่ออย่างเต็มที่ว่าพระเจ้าจะทำการ ของพระองค์ในชีวิตของเด็กเหล่านั้นผ่านพระวจนะของพระองค์
มีการจัดการมอบพระคัมภีร์ในแต่ละระยะอย่างไร

สมาคมฯ ได้อ้างอิงจำนวนและชื่อโรงเรียนรัฐบาล ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามเขตการศึกษา ซึ่งกลุ่ม สารสนเทศ สนผ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จัดทำและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ ลำดับการมอบจึงจะเรียงตามเขตการศึกษา ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ

เหตุใดราคาถวายจึงเล่มละ 1,000 บาท

ปกติพระคัมภีร์เล่มนี้มีราคาจำหน่ายเล่มละ 1,500 บาท การผลิตเพื่อโครงการนี้สมาคมฯ พยายามอย่างเต็มที่ ในการลดต้นทุนการผลิต เช่น การใช้เพลตต้นฉบับเดิม, ยกเลิกปกกระดาษที่หุ้มปกด้านนอก แต่ราคานี้ได้รวม ค่าดำเนินการต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง, ค่าประชาสัมพันธ์, ค่าจ้างพนักงาน เป็นต้น ปัจจุบันต้นทุนการพิมพ์พระ คัมภีร์มีราคาสูงขึ้น และจะเพิ่มขึ้นทุกปี การพิมพ์ปริมาณมากจะช่วยลดต้นทุนได้ การแบ่งโครงการนี้เป็นสาม ระยะ เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรงบประมาณและการระดมทุน จึงต้องคิดราคาพระคัมภีร์เฉลี่ยครอบคลุมตลอดระยะเวลาของโครงการ

เมื่อถวายเงินแล้วจะติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างไร

เมื่อท่านได้ถวายทรัพย์มาแล้ว สมาคมฯ จะทำการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน และจดหมายขอบคุณแก่ท่านเป็นอย่างแรก และจะมีการรายงานความคืบหน้าของโครงการต่อเนื่องเป็นระยะ ผ่านทางจดหมาย, เว็บไซต์, เฟสบุ๊ค, วารสารคริสตสายสัมพันธ์ ฯลฯ ท่านสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของสมาคมโดยตรงได้ ทางหมายเลข โทรศัพท์ 0-2279-8341 ต่อ 42 และหากองค์กรหรือบริษัทของท่านต้องการให้ส่งรายงานและภาพถ่าย ท่าน สามารถแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ได้

มอบพระคริสตธรรมคัมภีร์สำหรับโรงเรียน

ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนรัฐบาล 30,435 แห่งทั่วประเทศ