คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการอำนวยการ ประจำวาระ 2022–2024

ประธาน

ศาสนาจารย์ ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  คลิกดูประสบการณ์

รองประธาน

ผู้ปกครอง นพ.สุรพจน์ สุวรรณพานิช คลิกดูประสบการณ์

ศาสนาจารย์ ดร.มาโนช แจ้งมุข คลิกดูประสบการณ์

เหรัญญิก

ดร.นุโรจน์ พานิช คลิกดูประสบการณ์

กรรมการ

พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ คลิกดูประสบการณ์

คุณพ่อเปโตร ปิยะชาติ มะกรครรภ์ คลิกดูประสบการณ์

มารีอา ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ คลิกดูประสบการณ์

ผู้ปกครอง นพ.เอกลาภ ทองบริสุทธิ์ คลิกดูประสบการณ์

ผู้ปกครองพิริยะ วิเศษจินดา คลิกดูประสบการณ์

ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย คลิกดูประสบการณ์

ดร.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน คลิกดูประสบการณ์

ศาสนาจารย์เดชา เจนพิริยประยูร คลิกดูประสบการณ์

ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม คลิกดูประสบการณ์

ผู้ปกครองมนัส ลี้ธีระกุล คลิกดูประสบการณ์

เลขาธิการ

อาจารย์ประกิจ ตรีทศายุธ คลิกดูประสบการณ์