นิมิต

นิมิตสมาคมพระคริสตธรรมไทย

เพื่อคนไทยทุกคนมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์

พันธกิจของสมาคมคือ ช่วยให้คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ต่างประเทศทั่วโลกมีโอกาสอ่านพระคัมภีร์ทั้งที่เป็นเล่ม และสื่อออนไลน์ ทั้งพระคัมภีร์ภาษาไทยและภาษาถิ่นของพี่น้องเผ่าต่างๆ ที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย รวมทั้งพี่น้องชาวเลที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย อีกทั้งยังคิดถึงผู้พิการทางสายตา และผู้พิการทางการได้ยินด้วย สมาคมจึงได้ทำการแปลภาษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และยกร่างคำแปลพระคัมภีร์ภาษาไทยมาเป็นระยะๆ อีกทั้งได้ผลิตพระคัมภีร์อักษรเบรลล์ แปลและผลิตวีดีโอพระคัมภีร์ภาษามือ เขียนและจัดพิมพ์พระคัมภีร์ฉบับศึกษาขึ้นเพื่อช่วยให้คนไทยได้เข้าใจพระคัมภีร์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

นอกจากนี้สมาคมฯ ยังจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยให้คนไทยได้ใช้พระคัมภีร์ในชีวิตประจำวันมากขึ้น เช่นตารางอ่านพระคัมภีร์ประจำวัน การแข่งขันพระคัมภีร์ จัดทำบทความคำพยานของบุคคลต่างๆ ที่ได้นำพระคัมภีร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และหนังสือที่นำหลักการจากพระคัมภีร์ไปใช้แก้ปัญหาชีวิต

สมาคมพระคริสตธรรมไทย
319/52-55 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-279-8341 อีเมล์ tbs@thaibible.or.th