คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2019-2021

ประธาน

 • ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

รองประธาน

 • ผู้ปกครอง นพ.สุรพจน์ สุวรรณพานิช
 • ศาสนาจารย์ ดร.มาโนช แจ้งมุข

เหรัญญิก

 • ดร.นุโรจน์ พานิช

กรรมการ

 • ผู้ปกครอง นพ.เอกลาภ ทองบริสุทธิ์
 • ผู้ปกครอง มนัส ลี้ธีระกุล
 • ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม
 • ดร.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
 • คุณทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ
 • พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์
 • ผู้ปกครอง พิริยะ วิเศษจินดา
 • คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์
 • ศาสนาจารย์ เดชา เจนพิริยะประยูร
 • ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย

เลขาธิการ

 • ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย