พนักงาน

สำนักงานกรุงเทพฯ

สำนักเลขาธิการ

 • เลขาธิการ                                                             ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย
 • รองเลขาธิการ
 • เลขานุการของเลขาธิการ                                        นางวราภรณ์ ปรียากร

ฝ่ายแปล

 • หัวหน้าฝ่ายแปล
 • เลขานุการบริหาร และผู้ประสานงาน                        นางกนิษฐา ยินดีผล
 • ผู้แปลพระคัมภีร์                                                    นายวิรวิชญ์ รัศมิทัต
 • ผู้แปลพระคัมภีร์
 • ผู้ผลิตสื่อภาษามือ                                                  นายชัยยา ปุ้มไสว
 • ผู้บรรยายภาษามือ                                                 นางสาวอินทิรา ปุ้มไสว

ฝ่ายขาย

 • หัวหน้าฝ่ายขาย และคลังสินค้า                               นางสาววิสาลินี ชาญประเสริฐกิจ
 • รองหัวหน้าฝ่ายขาย
 • พนักงานขาย
 • พนักงานขาย                                                         นายพลากร กมุทะรัตน์
 • พนักงานขาย                                                         นางสาววันตา โคสินธ์
 • พนักงานคลังสินค้า                                                 นายณัฎฐ์ดนัย วิริยะเกียรติ

ฝ่ายระดมทุน และกิจกรรมพิเศษ

 • หัวหน้าฝ่ายระดมทุน และกิจกรรมพิเศษ                    นายสุรศักดิ์ ปัญญาบริบูรณ์
 • หัวหน้าแผนกสมาชิกสัมพันธ์
 • พนักงานฝ่ายระดมทุน และกิจกรรมพิเศษ                  นางสาวกรณิกา ศิรินาม

ฝ่ายผลิต

 • หัวหน้าฝ่ายผลิต                                                     นายประมุข มีประมูล
 • หัวหน้าแผนกข้อมูลดิจิทัล

ฝ่ายธุรการ และจัดซื้อ

 • หัวหน้าฝ่ายธุรการ และจัดซื้อ                                   นางสาวบุญญิสา ขาวฉลวยดี
 • พนักงานธุรการ                                                      นายสมศักดิ์ สุวรรณเล็ก

ฝ่ายบัญชี และการเงิน

 • หัวหน้าฝ่ายบัญชี และการเงิน                                  นางรวงทอง อรุณรัศมีวงศ์
 • พนักงานบัญชี และการเงินอาวุโส                             นางพวงจันทร์ สุขเป็นแก้ว
 • พนักงานบัญชี และการเงินอาวุโส                             นางสมจินต์ ขัดสีใส

สำนักงานเชียงใหม่

 • ผู้จัดการสำนักงาน
 • พนักงานบัญชี การเงินอาวุโส และผู้ประสานงาน         นางสาวเบญจวรรณ จันทร์นันโท
 • หัวหน้าแผนกข้อมูลดิจิทัล                                         นางจงลักษณ์ ตะริโย
 • พนักงานขาย                                                           นางนันท์นภัส อภิสว่างโรจน์