พนักงาน

สำนักงานกรุงเทพฯ | Bangkok Office

สำนักเลขาธิการ | GS Office

 • เลขาธิการ | General Secretary
  • ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย | Rev.Dr.Seree Lorgunpai
 • เลขานุการของเลขาธิการ | Personal Assistant to General Secretary
  • นางวราภรณ์ ปรียากร | Mrs.Waraporn Preeyakorn

ฝ่ายแปล | Translation Dept.

 • หัวหน้าฝ่ายแปล | Head of Translation
 • เลขานุการบริหาร และผู้ประสานงาน | Executive Secretary & Translation Coordinator
  • นางกนิษฐา จารุวงศ์วณิชย์ | Mrs. Ganidtha Jaruvongvanich
 • ผู้แปลพระคัมภีร์ | Bible Translator
  • นายวิรวิชญ์ รัศมิทัต | Mr.Wirawit Rasmidathe
 • ผู้ผลิตสื่อภาษามือ | Media Maker Thai Sign Language
  • นายชัยยา ปุ้มไสว | Mr.Chaiya Pumsawai  
 • ผู้บรรยายภาษามือ | Signer of Thai Sign Language
  • นางสาวอินทิรา ปุ้มไสว | Miss Intira Tipachot
  • นายสุเมธ เกษอินทร์ | Mr.Sumet ket-in

ฝ่ายขาย | Distribution Dept.

 • หัวหน้าฝ่ายขาย และคลังสินค้า | Head of Distribution Dept.
  • นางสาววิสาลินี ชาญประเสริฐกิจ | Miss Wisalinee Chanprasertkij
 • พนักงานขาย | Distribution Staff
  • นายพลากร กมุทะรัตน์ | Mr.Palagorn Kamutarat
 • พนักงานคลังสินค้า | Stock Keeper
  • นายณัฎฐ์ดนัย วิริยะเกียรติ | Mr.Natdhanai Wiriyakiet

ฝ่ายระดมทุน และกิจกรรมพิเศษ | Fundraising & Special Activities Dept.

 • หัวหน้าฝ่ายระดมทุน และกิจกรรมพิเศษ | Head of Fundraising & Special Activities Dept.
  • นายสุรศักดิ์ ปัญญาบริบูรณ์ | Mr. Surasak Panyaboriboon
 • พนักงานฝ่ายระดมทุน และกิจกรรมพิเศษ | Fundraising & Special Activities Staff
  • นางสาวกรณิกา ศิรินาม | Miss Konnika Sirinam

ฝ่ายผลิต | Production Dept.

 • หัวหน้าฝ่ายผลิต | Head of Production Dept.
  • นายประมุข มีประมูล | Mr.Pramuk Meepramool

ฝ่ายธุรการ และจัดซื้อ | Purchasing & Administration Dept.

 • หัวหน้าฝ่ายธุรการ และจัดซื้อ | Acting Head of Purchasing & Administration Dept.
  • นางสาวบุญญิสา ขาวฉลวยดี | Ms.Boonyisa Khaochaluaydee
 • พนักงานธุรการ | Administration Staff
  • นายสมศักดิ์ สุวรรณเล็ก | Mr.Somsak Suwannalek

ฝ่ายบัญชี และการเงิน | Finance & Accounting Dept.

 • หัวหน้าฝ่ายบัญชี และการเงิน | Head of Finance & Accounting Dept.
  • นางรวงทอง อรุณรัศมีวงศ์ | Mrs.Ruangthong Arunrussameewong
 • พนักงานบัญชี และการเงินอาวุโส | Senior Accountant
  • นางพวงจันทร์ สุขเป็นแก้ว | Mrs.Phaungchan Sukpenkaew
  • นางสมจินต์ ขัดสีใส | Mrs.Somjin Khadsisal

สำนักงานเชียงใหม่ | Chiang Mai Office

 • พนักงานบัญชี การเงินอาวุโส และผู้ประสานงาน | Coordinator – Chiang Mai Office & Senior Accountant
  • นางสาวเบญจวรรณ จันทร์นันโท | Miss Benjawan Jannuntoe
 • หัวหน้าแผนกข้อมูลดิจิทัล | Chief of Digital Database
 • พนักงานขาย | Distribution Staff
  • นางนันท์นภัส อภิสว่างโรจน์ | Mrs.Nannapat Apisawangroj