กิจการของอัครทูต

กิจการของอัครทูต

กิจการของอัครทูต 1:1-11

กิจการของอัครทูต 1:12-26

กิจการของอัครทูต 2:1-13

กิจการของอัครทูต 2:14-47

กิจการของอัครทูต 3:1-10

กิจการของอัครทูต 3:11-26

กิจการของอัครทูต 4:1-22

กิจการของอัครทูต 4:23-37

กิจการของอัครทูต 5:1-11

กิจการของอัครทูต 5:12-16

กิจการของอัครทูต 5:17-42

กิจการของอัครทูต 6:1-7

กิจการของอัครทูต 6:8-15

กิจการของอัครทูต 7:1-60

กิจการของอัครทูต 8:1-25

กิจการของอัครทูต 8:26-40

กิจการของอัครทูต 9:1-25

กิจการของอัครทูต 9:26-31

กิจการของอัครทูต 9:32-43

กิจการของอัครทูต 10:1-33

กิจการของอัครทูต 10:34-48

กิจการของอัครทูต 11:1-18

กิจการของอัครทูต 11:19-30

กิจการของอัครทูต 12:1-19

กิจการของอัครทูต 12:20-25

กิจการของอัครทูต 13:1-12

กิจการของอัครทูต 13.13-52

กิจการของอัครทูต 14:1-7

กิจการของอัครทูต 14:8-20

กิจการของอัครทูต 14:21-28

กิจการของอัครทูต 15:1-21

กิจการของอัครทูต 15:22-35

กิจการของอัครทูต 15:36-41

กิจการของอัครทูต 16:1-15

กิจการของอัครทูต 16:16-40

กิจการของอัครทูต 17:1-15

กิจการของอัครทูต 17:16-34

กิจการของอัครทูต 18:1-17

กิจการของอัครทูต 18:18-23

กิจการของอัครทูต 18:24-28

กิจการของอัครทูต 19:1-10

กิจการของอัครทูต 19:11-22

กิจการของอัครทูต 19:23-41

กิจการของอัครทูต 20:1-16

กิจการของอัครทูต 20:17-38

กิจการของอัครทูต 21:1-16

กิจการของอัครทูต 21:17-26

กิจการของอัครทูต 21:27-40; 22:1-5

กิจการของอัครทูต 22:17-29

กิจการของอัครทูต 22:30; 23:1-11

กิจการของอัครทูต 23:12-22

กิจการของอัครทูต 23:23-35

กิจการของอัครทูต 24:1-23

กิจการของอัครทูต 24:24-27

กิจการของอัครทูต 25:1-12

กิจการของอัครทูต 25:13-22

กิจการของอัครทูต 25:23-27

กิจการของอัครทูต 26:1-11

กิจการของอัครทูต 26.12-18

กิจการของอัครทูต 26:19-32

กิจการของอัครทูต 27:1-12

กิจการของอัครทูต 27:13-38

กิจการของอัครทูต 27:39-44

กิจการของอัครทูต 28:1-16

กิจการของอัครทูต 28:17-31