คุณรู้หรือไม่ ทำไมจึงต้องมีการแก้ไขปรับปรุงสำนวนแปลพระคัมภีร์ 2/22

คุณรู้หรือไม่ ทำไมจึงต้องมีการแก้ไขปรับปรุงสำนวนแปลพระคัมภีร์ 

 

พระคริสตธรรมคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นเป็นภาษาฮีบรู อาราเมค และกรีก และได้ถูกแปลเป็นภาษาไทยครั้งแรกเมื่อกว่า 200 ปีที่แล้ว โดยมิชชันนารีชาวตะวันตก ทั้งนี้ พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ (ทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่) ที่จัดทำโดย TBS มีอยู่ 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับ 1940 ฉบับ 1971 ฉบับประชานิยม และฉบับมาตรฐาน 2011 นอกจากนี้ TBS ก็กำลังแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นภาษามือไทยด้วย

บางคนอาจจะตั้งคำถามว่า เหตุใดจึงต้องมีการแก้ไขปรับปรุงสำนวนแปลหลายครั้ง ภารกิจดังกล่าวนั้นน่าจะเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์แบบแล้วหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการจัดพิมพ์พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐานเมื่อไม่นานมานี้ แต่ในความเป็นจริง เมื่อเวลาผ่านไป การแก้ไขปรับปรุงคำแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ก็ยังคงจำเป็นต้องทำกันอีกด้วยเหตุผลอย่างน้อย 3 ประการ คือ

เหตุผลด้านภาษา ทุกภาษาในโลกรวมทั้งภาษาไทยล้วนแล้วแต่มีวิวัฒนาการ และเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทผู้ใช้ภาษาอยู่เสมอ จึงต้องมีการแก้ไขการใช้ภาษาที่ล้าสมัย หรือสำนวนที่สามัญในยุคหนึ่ง แต่เข้าใจยากในปัจจุบัน

เหตุผลด้านสังคม สภาพสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทำให้ต้องคำนึงถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่านหรือผู้ฟัง ซึ่งอาจไม่คุ้นเคยกับบริบทเบื้องหลังของผู้คนใน พระคริสตธรรมคัมภีร์ เช่น วัฒนธรรม ค่านิยม ฯลฯ หรือโลกทัศน์ของคนเหล่านั้นเกี่ยวกับบางประเด็นในสังคม เช่น เพศ เชื้อชาติ ชนชั้น ฯลฯ อันจะส่งผลต่อการเลือกใช้คำที่เหมาะสมต่อผู้อ่านและสื่อความหมายที่ตรงตามเจตนารมณ์ดั้งเดิมของผู้เขียน

เหตุผลด้านวิชาการ ทุกวันนี้ยังคงมีการค้นพบข้อมูลใหม่อยู่เรื่อยๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาเดิม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนศาสตร์ ฯลฯ ทำให้ความรู้ความเข้าใจที่ส่งผลต่อการแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาขึ้น

เหตุผลเหล่านี้ทำให้เห็นได้ว่า การแก้ไขหรือปรับปรุงคำแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ไทยจะต้องเกิดขึ้นอีกในอนาคตอย่างแน่นอน และจะเป็นงานที่ไม่รู้จักจบสิ้น หรือจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ TBS ยังคงยินดีที่จะปรนนิบัติรับใช้คนไทยผ่านพันธกิจการแปลและจัดทำ พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย รวมถึงการจัดทำพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษาเพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้เกี่ยวกับบริบทเบื้องหลังพระคริสตธรรมคัมภีร์และเข้าใจความหมายของเนื้อหาพระธรรมแต่ละตอนมากยิ่งขึ้น ตามความมุ่งหมายของ TBS ที่ว่า “เพื่อให้คนไทยทุกคนมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์”