โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี การแข่งขันรอบที่ 1/2021

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี การแข่งขันรอบที่ 1/2021

ผ่านทางระบบ zoom meeting โดยได้สร้างข้อสอบเป็น google form เพื่อสะดวกในการควบคุมภายในโรงเรียนครับ