อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นกลาง อายุ 31-60 ปี

อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นกลาง อายุ 31-60 ปี

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และ หนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม จำนวน 0 ท่าน


ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และ หนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม จำนวน 5 ท่าน

 1. อ.ปริศนา คนล้ำ โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา จ.ชลบุรี
 2. คุณ สมรรถพล ตันคณิตเลิศ คริสตจักรนิมิตใหม่ กรุงเทพฯ
 3. ศาสนาจารย์ จุรีรัตน์ แซ่ตั้ง คริสตจักรจีนเชียงใหม่ (ฟ้าฮ่าม) จ.เชียงใหม่
 4. อ.นิตยา พงษ์มา โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา จ.ชลบุรี
 5. อ.ศรีน้ำ เกียรติภูมิชัยศิริ โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา จ.ชลบุรี


ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และ หนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม จำนวน 8 ท่าน

 1. อ.กนกวรรณ ธรรมพักตรกุล โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา จ.ชลบุรี
 2. อ.พันธยุทธ ผิวแก้ว คริสตจักรสะพานเหลืองนายาว จ.ฉะเชิงเทรา
 3. อ.บุญญากร แก่นสาร โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา จ.ชลบุรี
 4. คุณ อังคณา ท้วมอ่วม ส่วนบุคคล จ.นนทบุรี
 5. คุณ พรวิมล วิถี  คริสตจักรเมธอดิสท์หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
 6. คุณ ผกาวลี สิทธิการ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง
 7. คุณ อาริสา ชิตเมธา ส่วนบุคคล กรุงเทพฯ
 8. คุณ อุทิศ ปั้นทอง คริสตจักรเทียนสั่งอ้อมใหญ่ จ.นครปฐม


รวมรางวัลพระคัมภีร์ 13 เล่ม


ใบประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย จำนวนท่าน

 1. คุณ เพชรรัตน์ อุษณพงศ์ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง
 2. คุณ พัทธนันท์ ปานงาม  ส่วนบุคคล จ.ระยอง
 3. คุณ สิริลักษณ์ ชุนรัตน์ Grace City Bangkok .ปธุมธานี
 4. คุณ ผโลทัย ทองย้อย คริสตจักรตรัง จ.ตรัง
 5. อนุศาสนาจารย์ วิทวัส ธรรมมา  คริสตจักรธรรมประทีป จ.เชียงใหม่
 6. คุณ ฐานิดา ผอผึ้ง คริสตจักรใต้ร่มพระคุณกรุงเทพ กรุงเทพฯ
 7. คุณ เชษฐา เชษฐพยัคฆ์ คริสตจักรแสงสว่าง กรุงเทพฯ
 8. คุณ กุศล รัตน์สุวรรณ คริสตจักรจีนเชียงใหม่ (ฟ้าฮ่าม) จ.เชียงใหม่
 9. คุณ ศรัณภัสร์ เธียรศุภรัตน์ คริสตจักรสวนหลวง กรุงเทพฯ

หมายเหตุ 

 1. ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 16-30 มิถุนายน 2021
 2. ผู้ได้รับรางวัลพระคัมภีร์ จะจัดส่งให้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2021
 3. ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร และ สมุดคืน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2021