อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นใหญ่ อายุ 61 ปีขึ้นไป

อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นใหญ่ อายุ 61 ปีขึ้นไป ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และ หนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม จำนวน 3 ท่าน อ.วรรณดี คันธวงศ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ผู้อำนวยการ ศรีนวล นุ้ยหงษ์ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง ศาสนาจารย์ พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล คริสตจักรแสงสว่าง กรุงเทพฯ ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และ หนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม จำนวน 1 ท่าน อ.เรวดี ลิ่ววิริยกุล คริสตจักรคริสเตียนสถานภูเก็ต (ในเมือง) จ.ภูเก็ต ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และ หนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม จำนวน 4 ท่าน ผป. สรวง บุญชูสนอง คริสตจักรสวนหลวง กรุงเทพฯ คุณ เจียมจิตร วัฒนศรี คริสตจักรตรัง จ.ตรัง ศาสนาจารย์ อภิสิทธิ์ มะโนนำ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา จ.อุดรธานี คุณ วีระสิทธิ์ วงศ์หล่อ คริสตจักรมหาพร กรุงเทพฯ รวมรางวัลพระคัมภีร์ […]

อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นกลาง อายุ 31-60 ปี

อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นกลาง อายุ 31-60 ปี ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และ หนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม จำนวน 0 ท่าน ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และ หนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม จำนวน 5 ท่าน อ.ปริศนา คนล้ำ โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา จ.ชลบุรี คุณ สมรรถพล ​ตันคณิตเลิศ คริสตจักร​นิมิตใหม่ กรุงเทพฯ ศาสนาจารย์ จุรีรัตน์ แซ่ตั้ง คริสตจักรจีนเชียงใหม่ (ฟ้าฮ่าม) จ.เชียงใหม่ อ.นิตยา พงษ์มา โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา จ.ชลบุรี อ.ศรีน้ำ เกียรติภูมิชัยศิริ โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา จ.ชลบุรี ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และ หนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม จำนวน 8 ท่าน อ.กนกวรรณ ธรรมพักตรกุล โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา จ.ชลบุรี อ.พันธยุทธ ผิวแก้ว คริสตจักรสะพานเหลืองนายาว จ.ฉะเชิงเทรา อ.บุญญากร แก่นสาร โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา จ.ชลบุรี คุณ อังคณา ท้วมอ่วม ส่วนบุคคล จ.นนทบุรี คุณ พรวิมล […]

อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นเล็ก อายุ 20-30 ปี

อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นเล็ก อายุ 20-30 ปี ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และ หนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม จำนวน 3 ท่าน คุณ สุกัญญา บุญเกื้อ คริสตจักรหูหนวกคริสเตียนสัมพันธุ์ที่อนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ คุณ ณัฐเสกข์ นาคสิทธิ์ คริสตจักรที่ 5 วัฒนา กรุงเทพฯ คุณ อรย เทศน์สาลี คริสตจักรแสงสว่าง กรุงเทพฯ ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และ หนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม จำนวน 2 ท่าน อ.นุจรี พุทธรักษา คริสตจักรเจริญกรุงไมตรีจิต กรุงเทพฯ คุณ ทศพร สิทธิ์สุกใส ศาลาธรรมกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และ หนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม จำนวน 5 ท่าน คุณ เสาวลักษณ์ ดีมี คริสตจักรเมืองไทย จ.ร้อยเอ็ด คุณ อริสา รอดบุญ คริสตจักรร่มเย็นตลาดใหม่ศาลายา จ.นครปฐม คุณ สุดารัตน์ สมวาที คริสตจักรอิมมานูเอลทุ่งสง […]

น้องแทนคุณ อาลักษณ์จิ๋ว 2021

น้องแทนคุณ อาลักษณ์จิ๋ว 2021 ด.ช.ธนธัช ฟองตระกูล หรือ น้องแทนคุณ อายุ 11 ปี การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จ.เชียงใหม่ ได้รับใบประกาศนียบัตรเหรียญทองพระธรรมเอเสเคียล อาลักษณ์จิ๋ว ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2020 สมัครแข่งขันอาลักษณ์จิ๋วอย่างต่อเนื่องในปี 2021 จากผลงานคัดลอกพระธรรมดาเนียลของน้องแทนคุณในปี 2021 นี้ นอกจากมีพัฒนาการด้านลายมือที่สวยขึ้น ยังมีความตั้งใจสร้างสรรค์ชิ้นงานลงรายละเอียด และสรุปแต่ละบทออกมาเป็นชิ้นงานรูปลักษณ์ต่างๆ ได้อย่างน่าประทับใจเช่นเคย ดังนี้ บทที่ 1 คัดข้อพระคัมภีร์ลงบนพืช ผัก ผลไม้  ดาเนียลนั้นปฏิเสธการรับประทานอาหารชั้นสูงแบบกษัตริย์ แต่เป็นมลทินต่อพระบัญญัติของพระเจ้า ดาเนียล 1:8  แต่ดาเนียลตั้งใจไว้ว่าจะไม่กระทำตัวให้เป็นมลทินด้วยอาหารสูงของพระราชา หรือด้วยเหล้าองุ่นซึ่งพระองค์ดื่ม เพราะฉะนั้นเขาจึงขอหัวหน้าขันทีให้ยอมเขาที่ไม่กระทำตัวให้เป็นมลทิน บทที่ 2 คัดข้อพระคัมภีร์ในตัวดาเนียล พระเจ้าทรงเจาะจงเลือกที่จะสำแดงนิมิต ถ้อยคำและปัญญาแก่ดาเนียลในความฝัน (ภาพสมอง) เพราะดาเนียลมีพื้นฐานความเชื่อที่ได้รับการปลูกฝังอยู่ในความคิด จิตใจและจิตวิญญาณตั้งแต่เด็กเมื่ออยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม ดาเนียล 2:19 ​ใน​นิมิต​กลางคืน​ทรง​เผย​ความ​ลึกลับ​นั้น​แก่​ดาเนียล แล้ว​ดาเนียล​ก็​ถวาย​สาธุการ​แด่​พระ​เจ้า​แห่ง​ฟ้า​สวรรค์ […]

คริสตจักรสวนหลวง กรุงเทพฯ เยี่ยมชมนิทรรศกาลสมุดคัดลอกพระคัมภีร์

คริสตจักรสวนหลวง กรุงเทพฯ เยี่ยมชมนิทรรศกาลสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2021 เวลา 10.00 น. คริสตจักรสวนหลวง กรุงเทพฯ โดย ศบ.พีรพล วางขุนทด ได้นำเด็กรวีฯจำนวน 9 คน มาเยี่ยมชมนิทรรศกาลสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ พระธรรมดาเนียลที่สมาคมพระคริสตธรรมไทย เด็กๆ ต่างได้รับความตื่นเต้นและประทับใจในผลงานของผู้แข่งขันที่ส่งมาจากทั่วประเทศ สมาคมฯ ขอบคุณ ผป.สรวง บุญชูสนอง ที่ให้การสนับสนุนเด็กรวีฯในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ

สมาชิกคริสตจักรที่ 5 วัฒนา คณะกรรมการตรวจให้คะแนนรอบที่ 2

บรรยากาศสมาชิกคริสตจักรที่ 5 วัฒนา คณะกรรมการตรวจให้คะแนนรอบที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2021 ณ อาคารพระอาจวิทยาคม อธิษฐานเปิดโดย อ.วรรณดี คันธวงศ์ สมาคมพระคริสตธรรมไทยขอขอบคุณ คริสตจักรที่ 5 วัฒนาที่ให้เกียรติสมาคมฯร่วมรับใช้ในพันธกิจของสมาคมฯ ร่วมสนันสนุนโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2021 ธนาคารกรุงไทย 019-1-56198-3 ชื่อบัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 064-1370235 หรือ 02-2798341 สมาคมพระคริสตธรรมไทย 319/52-55 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00​​-16.00น.

อาจารย์ วรรณดี คันธวงศ์ อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นแรกของประเทศไทย I Miss Wandee Kuntawongse, Adult Scribes (First time in Thailand)

อาจารย์ วรรณดี คันธวงศ์ อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นแรกของประเทศไทย Miss Wandee Kuntawongse, Adult Scribes (First time in Thailand) อาจารย์วันดี คันธวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ.1921 จังหวัดลำปาง เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย รุ่นที่ 66 (รุ่นย้ายสถานที่ชั่วคราวไปอยู่ถนนสุริยวงศ์ในสมัยสงครามโลกครั้ง 2) ท่านเคยเป็นครูโรงเรียนวิชชานารี จังหวัดลำปาง แต่จากการเชิญชวนของอาจารย์อายะดา กีรินกุล ให้ท่านมาเป็นครูที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ท่านจึงเป็นครูที่นี่ถึง 40 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2488-2528) ท่านดำรงตำแหน่งผู้จัดการ–ครูใหญ่ (ผู้อำนวยการ) ในปี พ.ศ.2518-2528 นำพาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเป็น “โรงเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2522” โดยได้รับพระราชทานใบประกาศนียบัตรจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดาฯ […]

ศาสนาจารย์พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นแรก ของประเทศไทย

ศาสนาจารย์พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นแรก ของประเทศไทย ความรู้สึกการเป็นอาลักษณ์ในโครงการ “อาลักษณ์จิ๋ว และ อาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2021” ขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสสมัครการเป็นอาลักษณ์ “คัดลอกพระธรรมดาเนียลบทที่ 1-6” โดยการเชิญชวนจากสมาคมพระคริสตธรรมไทย  ครั้งแรกก็รับปากไปเพราะความเกรงใจ  เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นคุณย่าวัย 70 ปี ต้องดูแลหลาน 3 คน (หลานสาว 5 ขวบ หลานชาย 2 ขวบ และหลานชายคนเล็ก 5 เดือน)  จะเอาเวลาที่ไหนมาคัดลอก ถ้ามีเวลาว่างก็ต้องเตรียมคำเทศนา และทำงานอย่างอื่น  แต่เป็นคนที่รับปากทำอะไรแล้ว จะต้องทำตามที่พูด จึงวางแผนคัดลอกในวันที่ 11-15 เมษายน ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดสงกรานต์  ข้าพเจ้าเป็นคนใจร้อน ทำอะไรจะต้องให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ในที่สุดก็เขียนจนครบ 6 บท บทเรียนที่ได้รับจากการเป็นอาลักษณ์ในครั้งแรก (และครั้งเดียว) ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงใช้คนกลุ่มหนึ่งทำหน้าที่เป็นอาลักษณ์  คัดลอกพระคัมภีร์จากต้นฉบับ ซึ่งเป็นคนที่สัตย์ซื่อ ใจนิ่ง รับผิดชอบต่อการทำงานของพระเจ้า  จึงทำให้เรามีพระคัมภีร์ที่ถูกต้องตามต้นฉบับไว้อ่านจนถึงทุกวันนี้  ถ้าคนเหล่านี้เป็นคนใจร้อนอย่างข้าพเจ้า จะมีการเขียนผิดๆถูกๆตกๆหล่นๆ เพิ่มคำลดคำ  […]

น้องเอกทัน ตระกูลธนศาล

น้องเอกทัน ตระกูลธนศาล สวัสดีครับ ผมชื่อ เอกทัน ตระกูลธนศาล ชื่อเล่นชื่อ “ทัน” ปัจจุบันก็ อายุ 15 ปี เรียนอยู่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และเป็นสมาชิกอยู่คริสตจักรธารพระพร 2 ก็รู้สึกดีใจมากที่ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้มาแข่งอาลักษณ์จิ๋ว 2021 ในพระธรรมดาเนียล ตอนแรกก็รู้สึกกังวลว่าในช่วงปิดเทอมจะสามารถแบ่งเวลาทําตรงนี้ได้ไหม มันจะเสียเวลาไหม แต่ก็ต้องขอบคุณที่เอ็ม ที่หนุนใจให้ลองเปิดประสบการณ์ดู รวมถึงศิษยาภิบาล อ.สมบัติ ที่คอยสนับสนุนการแข่งและให้กําลังใจตลอดมา จากที่ใช้เวลาคัดลอก พระธรรมดาเนียล บทที่ 1-6 รวมทั้งตกแต่งแล้ว ใช้เวลาประมาณ 1 เดือนกว่า ก็ได้ผลงานที่น่าพอใจแล้วครับ หนังสือเล่มนี้ผมก็เป็นคนคิดวางแผน และจัดเตรียม อุปกรณ์ รูปแบบทั้งหมดด้วยตัวเอง ตั้งแต่เลือกซื้อกระดาษ ปากก สี ของตกแต่ง เมื่อทําได้ขนาดนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากครับ อีกทั้งหนังสือเล่มนี้ผมตั้งใจใช้ปากกาสีด้า และฟอนต์ที่ออกแบบ เองโดยไม่มีหัว เพื่อที่จะทําให้ผลงานอ่านง่ายที่สุดครับ การที่ได้ทำผลงานนี้มีข้อดีหลายอย่างมาก คือการแบ่งเวลา และจัดสรรเวลา เพราะเมื่อวันกำหนดสิ้นสุดก็รีบสร้าง Planner เพื่อกำหนดว่าแต่ละวันจะทำอะไร การวางแผนงาน เช่นจะทําอะไรกับหน้าๆ นี้ดี […]

พี่ธี อาลักษณ์จิ๋ว​ 2021

พี่ธี อาลักษณ์จิ๋ว​ 2021 มาแล้วครับ พี่ธี  ด.ช. ธีธัชธันย์  เหลืองอ่อน อายุ 12 ปี นักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งระดับประเทศและเอเชีย  แชมป์ฮอกกี้น้ำแข็งของกรมพละแห่งประเทศไทยปี 2019  รองแชมป์สกีและสโนบอร์ดประเทศไทยปี 2020 และ รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม Best Player of Thailand from Kushiro Japanese Team  เด็กนักเรียนหลักสูตร EIP โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย แม้จะไม่ค่อยถนัดเขียนภาษาไทยแต่ก็ได้สมัครเข้าร่วมแข่งขันอาลักษณ์จิ๋วอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  ได้เริ่มคัดลอกพระธรรมดาเนียลแล้ว ปีนี้เห็นพัฒนาการเขียนได้คล่องขึ้น มีวินัย กำหนดตารางเวลาคัดลอก แฟ้นหาปากกาและวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างด้วยความตั้งใจ ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน Magazine ของ ญี่ปุ่น วางจำหน่ายใน ญี่ปุ่น ชื่อหนังสือ 月刊 junior AERA (ジュニアエラ) 2020年 10月号     ความถูกต้อง 50% ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 20% […]

1 2 3 4 5